Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-101 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-101

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 patvirtinto Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo 2, 4 ir 19 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-70 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. veiklos užduočių tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Nustatyti sveikatos priežiūros įstaigų direktorių mėnesinės algos kintamosios dalies dydžius nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.:              

1. VšĮ Alytaus pirminės sveikatos priežiūros centro –  40 proc.;

2. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės – 40 proc.;

3. VšĮ Alytaus poliklinikos – 40 proc.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią