Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-97 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-97

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-157 patvirtintų Alytaus nakvynės namų nuostatų 16.4 papunkčiu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333, 235 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų vadovo 2015 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-97 - DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-97 - DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią