Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-36 2016-03-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO Nr. T-97 "DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO Nr. T-97 "DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 3 d. Nr. T-36

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18  straipsnio
1  dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintus Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vytautas Grigaravičius                                                 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-97(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 3 d.

sprendimo Nr. T-36 redakcija)

 

 

 

ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo tvarką, garbės piliečio teises, statuso praradimą ir atminimo įamžinimo būdus.

2. Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

3. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas asmeniui ir po mirties. Garbės piliečio liudijimas ir ženklas įteikiami mirusiojo šeimai (artimiesiems).

4. Garbės piliečio vardas gali būti suteiktas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams.

 

II SKYRIUS

SIŪLYMŲ TEIKIMO IR GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA

 

5. Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Alytaus mieste esančios asociacijos, įstaigos, įmonės ir pavieniai asmenys.

6. Siūlymai dėl garbės piliečio vardo suteikimo pateikiami raštu Alytaus miesto savivaldybės merui ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d.

7.  Vieneriais kalendoriniais metais suteikiamų Alytaus miesto garbės piliečių vardų skaičius neribojamas.

8. Už duomenų tikrumą atsako jų teikėjas (-ai). Siūlant kandidatą pateikiami šie dokumentai:

8.1. teikėjo prašymas;

8.2. siūlomo kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Alytaus miestui aprašas;

8.4. siūlomo kandidato turimi apdovanojimai, įvertinimai (nurodomi metai);

8.5. atitinkamų sričių veikiančių organizacijų rekomendacijos.

9. Siūlomą kandidatūrą savivaldybės meras teikia svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui (toliau – komitetas).

10. Komitetui išnagrinėjus pateiktus siūlymus ir priėmus sprendimą balsų dauguma teikti tarybai konkrečias kandidatūras garbės piliečio vardui suteikti, Tarybos ir mero sekretoriatas rengia savivaldybės tarybos sprendimo dėl garbės piliečio vardo suteikimo projektą.

11. Garbės piliečio vardas suteikiamas savivaldybės tarybos sprendimu.

12. Tam pačiam asmeniui garbės piliečio vardas suteikiamas tik vieną kartą.

                       

 

III SKYRIUS

GARBĖS PILIEČIO ŽENKLAS, LIUDIJIMAS IR JŲ ĮTEIKIMO TVARKA

 

13. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl garbės piliečio vardo suteikimo, savivaldybės administracija organizuoja garbės piliečio vardo suteikimo iškilmes. Garbės piliečio vardas suteikiamas miesto dienų šventės metu.

                      14. Garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio liudijimas, kurį pasirašo savivaldybės meras. Garbės piliečio liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje.

15. Garbės pilietis ir savivaldybės meras pasirašo Alytaus miesto garbės piliečių knygoje.

 

IV SKYRIUS

GARBĖS PILIEČIO TEISĖS IR ATMINIMO PAGERBIMAS

 

16. Garbės pilietis turi teisę savo asmens spauduose, vizitinėse kortelėse ir privačiuose blankuose naudoti suteiktą titulą.

17. Alytaus miesto garbės piliečio ženklą nešioti turi teisę tik asmuo, kuriam šis vardas suteiktas.

18. Garbės pilietis kviečiamas dalyvauti visuose savivaldybės rengiamuose oficialiuose renginiuose, iškilminguose posėdžiuose.

19. Mirus garbės piliečiui, artimųjų prašymu garbės pilietis gali būti laidojamas Alytaus miesto viešųjų Užupių kapinių antrajame kvartale Alytaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka savivaldybės lėšomis, kurių dydį nustato savivaldybės taryba savo sprendimu.

20. Asmenims, įgijusiems garbės piliečio statusą, savivaldybės taryba savivaldybės biudžeto sąskaita gali suteikti ir kitų įstatymų nustatytų ar įstatymams neprieštaraujančių lengvatų.

 

V SKYRIUS

GARBĖS PILIEČIO STATUSO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA

 

21. Jeigu garbės piliečio veiksmai žemina jo vardą, garbės pilietis gali būti išbrauktas iš garbės piliečių sąrašo. Asmuo praranda garbės piliečio statusą, kai:

21.1. įstatymų nustatyta tvarka jis pripažįstamas padaręs tyčinį nusikaltimą;

21.2. savivaldybės taryba balsų dauguma priima sprendimą, kad tam tikras asmens poelgis yra nesuderinamas su jam suteiktu garbės piliečio statusu.

22. Apdovanotas asmuo, kuris savanoriškai atsisako apdovanojimo, nustačius atsisakymo faktą (pateikiamas prašymas raštu), savivaldybės tarybos sprendimu išbraukiamas iš garbės piliečių sąrašo.

23. Išbrauktas iš garbės piliečių sąrašo asmuo jam įteiktą garbės piliečio ženklą ir liudijimą privalo grąžinti savivaldybės administracijai. Šis asmuo netenka garbės piliečio teisių.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Savivaldybės administracija rūpinasi garbės piliečio ženklo pagaminimu, įrašais Alytaus miesto garbės piliečių knygoje, informuoja visuomenę per vietines visuomenės informavimo priemones apie garbės piliečio vardo suteikimą, organizuoja įteikimo iškilmes, saugo Garbės piliečių knygą, tvarko kitus su garbės piliečio vardo suteikimu susijusius dokumentus.

25. Lėšos išlaidoms, susijusioms su garbės piliečio vardo suteikimu, skiriamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų.

 

_______________________________

 

 

Į pradžią