Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-384 2015-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. ŽIŪKU

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. ŽIŪKU

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T-384

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4  dalimi, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi ir Darbo kodekso 125 straipsnio 1 dalimi, 141 straipsnio 1 dalimi ir 177 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T-324 patvirtintų Alytaus Putinų gimnazijos nuostatų 28.3.1 papunktį ir Alytaus  Putinų gimnazijos direktoriaus Alfonso Žiūko 2015-12-16 pasiūlymą „Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti su Alytaus Putinų gimnazijos direktoriaus Alfonso Žiūko 2015-12-16 pasiūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu.

2. Nutraukti 2016 m. gegužės 31 d. darbo sutartį su Alytaus Putinų gimnazijos direktoriumi Alfonsu Žiūku pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu).

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių pasirašyti susitarimą su Alytaus Putinų gimnazijos direktoriumi Alfonsu Žiūku dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu.

4. Išmokėti Alfonsui Žiūkui iš Alytaus Putinų gimnazijai skirtų lėšų šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

5. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės merą 2016 m. gegužės 31 d. nutraukti darbo sutartį su Alfonsu Žiūku, išmokant jam priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu teisė į tokias atostogas būtų sutarties nutraukimo dieną, iš Alytaus Putinų gimnazijai skirtų lėšų.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

                                                                                                                                                                

______________

 

 

 

Į pradžią