Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-377 2015-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T-377

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 13 punktu ir 24 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo  6 straipsnio 2 punktu, 11 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 1 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2015-11-24 raštą Nr. SD-15-1416 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą, kurio bendra vertė 20,99 Eur, pagal priedą.

2. Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perėmus savivaldybės nuosavybėn, Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.  Perimamas turtas bus naudojamas tik savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai.

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2015 m. gruodžio 22 d.

                                                                                      sprendimo Nr. T-377

                                                                                      priedas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMO MATERIALIOJO TURTO

SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis vnt.

Vieneto įsigijimo vertė

 (eurais)

Vieneto likutinį vertė

  (eurais)

Bendra likutinė vertė  (eurais)

1.

XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba: kontrolinis sąrašas

1

11,44

11,44

11,44

2.

Lietuvos bibliografija: Serija C: 1908-19909:D.3

1

9,55

9,55

9,55

 

Iš viso

2

 

 

20,99

 

_______________________

 

 

Į pradžią