Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-373 2015-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T-373

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 2, 6 dalimis, Vyriausybės 2001-10-19 nutarimu Nr. 1250 patvirtinto Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 8.1, 8.2 ir 12.2 papunkčiais, atsižvelgdama į savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-14 įsakymą Nr. DV-833 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo perdavimo“, Sveikatos apsaugos ministerijos 2015-11-06 raštą Nr. (6.50-13)-10-9889 „Dėl valstybės turto nurašymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusį ir sugedusį valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu savivaldybės patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 224,64 Eur, pagal priedą (turtu pagal panaudos sutartį naudojosi VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras).

2. Įgalioti VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorių likviduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą teisės aktų nustatyta tvarka iki 2016 m. vasario 1 dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 22 d.

sprendimo Nr. T-373

priedas

 

 

 

 NURAŠOMO IR LIKVIDUOJAMO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO

SĄRAŠAS

 

 

                     

  Eil.

Nr.

Pavadinimas

Įsigijimo metai

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Kaina, Eur

Suma, Eur

1.

Kraujo spaudimo matavimo prietaisas

2002

222-053

222-054

222-055

222-056

4

56,16

224,64

Iš viso

 

 

4

 

224,64

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

Į pradžią