Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1029 2015-12-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KRANTO G. 20, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KRANTO G. 20, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d.  Nr.  DV-1029 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-11-18 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-4691-(8.18.):

                      1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Kranto g. 20, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                      1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. iniciatoriai – Kęstutis Pačėsas, Laura Pačėsienė;

                      1.3. projekto tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

                      1.4. projekto rengėja – Liudos Padegimienės IĮ (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-129, išdavimo data 2005-01-21);

                      1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                      1.5.1. Kęstutis Pačėsas, Laura Pačėsienė, 0,1292 ha ploto žemės sklypas;

                      1.5.2. Lietuvos Respublika, 0,0330 ha ploto žemės sklypas;

                      1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      1.7. Žemės sklypas Kranto g. 20 po pertvarkymo:

                      1.7.1. plotas 0,1622 ha;

                      1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos); VI (elektros linijų apsaugos zonos); IX (dujotiekių apsaugos zonos); XIX (Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos); XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos); XXVII (saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai0, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje)

1.7.5. servitutai nenustatomi;

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

Į pradžią