Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1014 2015-12-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAŠILIO G. 70A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAŠILIO G. 70A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO   

 

2015 m. gruodžio 14 d.  Nr.  DV-1014   

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-11-17 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-4676-(8.12.):

                      1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Pašilio g. 70A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                      1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. iniciatoriai – Violeta Naidzinavičienė, Ignas Naidzinavičius, Irma Krutulienė, Audrius Dimša, Rasa Šerpenskienė, Albina Ona Dimšienė;

                      1.3. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą (atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus);

                      1.4. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, projektą parengė matininkė Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-790, išdavimo data 2008-12-03);

                      1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                      1.5.1. Rasa Šerpenskienė ir Audrius Dimša, 0,1605 ha ploto žemės sklypas;

                      1.5.2. Rasa Šerpenskienė ir Audrius Dimša, 0,0164 ha ploto žemės sklypas;

                      1.5.3. Irma Krutulienė, 0,0975 ha ploto žemės sklypas;

                      1.5.4. Violeta Naidzinavičienė ir Ignas Naidzinavičius, 0,2564 ha ploto žemės sklypas;

                      1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      1.6.1. žemės sklypo plotas 0,5308 ha;

                      1.6.2. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos), XXVII (saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje, nes gautas leidimas kirsti sklype augančius krūmus), XXVIII (vandens telkiniai), XXIX (paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos);

                      1.7. duomenys apie žemės sklypus po pertvarkymo:

                      1.7.1. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 1):

                      1.7.1.1. plotas 0,1605 ha;

                      1.7.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.1.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos);

1.7.1.5. servitutai nenustatomi;

1.7.2. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 2):

1.7.2.1. plotas 0,0164 ha;

1.7.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.2.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos);

1.7.2.5. servitutai nenustatomi;

1.7.3. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 3):

1.7.2.1. plotas 0,0975 ha;

1.7.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.2.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.2.4. nėra nustatyta specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų;

1.7.2.5. naikinamas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis).

1.7.2.6. nustatomi servitutai: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) – 0,0211 ha, kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas) (į sklypą Vardos g. 55, savininkė – Albina Ona Dimšienė;

1.7.3. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 4):

1.7.2.1. plotas 0,2564 ha;

1.7.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.2.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.2.4. nėra nustatyta specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų;

1.7.2.5. servitutai nenustatomi.

1.8. Projekte naikinami trys apribojimai: XXVII – saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje (gautas leidimas kirsti sklype augančius krūmus), XXVIII – vandens telkiniai ir XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos – 0,0288 ha (sklype esanti kūdra yra mažo ploto, ir ji nėra vandens telkinys).

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

Į pradžią