Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-882 2015-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SVANORIŲ G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-10-15 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-4394-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Savanorių g. 4, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės direktorius;

                     1.2. planavimo iniciatoriai – Alytaus visuomenės sveikatos centras ir Alytaus kraštotyros muziejus;

                     2015 m. lapkričio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-909 redakcija

 

                     1.3. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypų ribas;

                     1.4. projekto rengėja – Danguolė Petrauskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A719);

                     1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai – Lietuvos Respublika (žemės naudotojai Alytaus visuomenės sveikatos centras ir Alytaus kraštotyros muziejus), apie 0,1600 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0018:0089);

                     2015 m. lapkričio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-938 redakcija

 

                     1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorija;

                     1.7. po pertvarkymo žemės sklypas:

                     1.7.1. Savanorių g. 4 (brėžinyje žymima Nr. 1):

                     1.7.2. plotas 0,1612 ha;

                     1.7.3. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.4. naudojimo būdas – visuomeninės teritorijos;

                     1.7.5. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.7.6. servitutai – kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (tarnaujantis daiktas), teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku žemės sklypui, kurio kadastro Nr. 1101/0018:44 (viešpataujantis daiktas), teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemine ir antžemines komunikacijas žemės sklypui, kurio kadastro Nr. 1101/0018:44 (viešpataujantis daiktas).

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

                     Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

                    

Į pradžią