Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-805 2015-10-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO MERKINĖS G. 26, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO MERKINĖS G. 26, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2015 m. spalio 5 d.  Nr.  DV-805 

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Merkinės g. 26, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS) paslaugoje Nr. ZSFP-11278;

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Asta Gaidžiūnienė;

                      2.2. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – 0,1325 ha;

                      2.3. žemės sklypo kadastro numeris – 1101/0027:38;

                      2.4. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      2.5. projekto tikslas – pertvarkomas žemės sklypas (padalijant į du ar daugiau žemės sklypų);

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per ŽPDRIS.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią