Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-802 2015-10-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NAUJOJOJE G. 94, LAUKO G. 1 IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS TERITORIJOS (VIEŠŲJŲ ERDVIŲ) ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NAUJOJOJE G. 94, LAUKO G. 1 IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS TERITORIJOS (VIEŠŲJŲ ERDVIŲ) ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2015 m. spalio 2 d.  Nr.  DV-802 

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius ir 2013-05-30 sprendimo Nr. T-145 2.6 punktu patvirtintą Putinų kvartalo ir Panemunės kvartalo dalies detalųjį planą:

                      1. N u r o d a u:

                      1.1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų Naujojoje g. 94, Lauko g. 1 ir valstybinės žemės teritorijos (viešųjų erdvių) Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus;

         1.2. duomenis projektui rengti:

                      1.2.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2.2. projekto iniciatorė ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – daugiabučių namų savininkų bendrija „Naujoji g. 94“;

                      1.2.3. žemės sklypų adresai – Naujoji g. 94 (detaliajame plane pažymėtas Nr. 90), Lauko g. 1 (detaliajame plane pažymėtas Nr. 91) ir valstybinės žemės sklypas (detaliajame plane pažymėtas Nr. 87);

                      1.2.4. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – apie 0,6931 ha;

                      1.2.5. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir bendrojo naudojimo teritorijos;

                      1.2.6. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypų ribas;

                      1.3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

                      2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-10 įsakymą Nr. DV-189  „Dėl žemės sklypų Naujojoje g. 94, Šaltinių g. 1 ir valstybinės žemės teritorijos Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią