Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-778 2015-10-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUŠYNO G. 15, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-08-13 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-3723-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Pušyno g. 15, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                     1.2. planavimo iniciatoriai – Jonas Baranauskas ir Kęstutis Baranauskas;

                     1.3. projekto tikslas – formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį;

                     1.4. projekto rengėjas – UAB „Geoturtas“, projektą parengė matininkas Karolis Mardosa (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-436);

                     1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai – Lietuvos Respublika (naudotojai Jonas Baranauskas ir Kęstutis Baranauskas), 0,0620 ha ploto žemės sklypas;

                     1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7. duomenys apie Pušyno g. 15 žemės sklypą po pertvarkymo:

                     1.7.1. plotas 0,0620 ha;

                     1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.5. servitutai – statinių servitutas ((tarnaujantis daiktas) teisė naudotis žemės sklypo dalimi, reikalinga statinio aptarnavimui ir remontui).

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią