Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-734 2015-09-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO RAMYBĖS G. 5, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-09-08 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. FPA-15-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Ramybės g. 5, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                     1.2. iniciatorius – Gintaras Petrauskas;

                     1.3. projekto tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

                     1.4. projekto rengėjas – Arūnas Valavičius (kvalifikacijos atestato Nr. 2M-M-400);

                     1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                     1.5.1.Gintaras Petrauskas, 0,1000 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0014:0191);

                     1.5.2. Lietuvos Respublika, 0,0063 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0014:00);

                     1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7. žemės sklypas Ramybėsg.5 po pertvarkymo:

                     1.7.1. plotas 0,1063 ha;

                     1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XXIX (paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos);

                     1.7.5. servitutai nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo paskelbimo internetiniame portale (www.zpdris.lt).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

                    

Į pradžią