Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-666 2015-08-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIEVŲ G. 15, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-07-20 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-3443-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Pievų g. 15, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                     1.2. planavimo iniciatorė – VĮ Valstybės žemės fondas;

                     1.3. projekto tikslas – formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį;

                     1.4. projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, projektą parengė matininkė Renata Gerasimovienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-77, išdavimo data 2004-12-10);

                     1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai – Lietuvos Respublika (naudotojas VĮ Valstybės žemės fondas), 1,5391 ha ploto žemės sklypas;

                     1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.7. duomenys apie Pievų g. 15 žemės sklypą po pertvarkymo:

                     1.7.1. plotas 1,5391 ha;

                     1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.5. servitutai nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią