Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-647 2015-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PILIAKALNIO G. 6A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PILIAKALNIO G. 6A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO  

 

2015 m. rugpjūčio 7 d. Nr. DV-647 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-07-08 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-3242-(8.14.):

                      1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Piliakalnio g. 6A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                      1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. iniciatorė – Vilija Svitojienė;

                      1.3. projekto tikslas – pertvarkomos žemės sklypo ribos;

                      1.4. projekto rengėja – UAB „Dobilas ir Ko“, projektą parengė matininkė Bangutė Zinkienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-15, išdavimo data 2004-11-19);

                      1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai – Vilija Svitojienė, 0,0531 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0020:11);

                      1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      1.7. žemės sklypas Piliakalnio g. 6A po pertvarkymo:

                      1.7.1. plotas 0,0531 ha;

                      1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                      1.7.5. servitutai nenustatomi.

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

 

 

                                                                              ________________

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 __________________

Į pradžią