Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-218 2015-07-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS 2010-09-06 SUTARTIES NR. SR-1190 PRATĘSIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS 

 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS

2010-09-06 SUTARTIES NR. SR-1190 PRATĘSIMO  

 

 2015 m. liepos 30 d.   Nr. T-218

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Šeimynų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo 2.1 ir 4.2 punktais, atsižvelgdama į Zitos Kaluževičienės šeimynos
2015-06-15 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pratęsti 5 metams 2010-09-06 panaudos sutartį Nr. SR-1190 su Zitos Kaluževičienės šeimyna įstatuose numatytai veiklai vykdyti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 54664,04 Eur, nusidėvėjimas 28012,60 Eur, likutinė vertė 26651,44 Eur, pagal 1 priedą ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 26,07 Eur, pagal 2 priedą 2015-03-01 duomenimis.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę pasirašyti susitarimą dėl 1 punkte nurodyto 2010-09-06 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-1190 pratęsimo naujam terminui.

3. Nustatyti, kad šis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2015-08-20.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Alytaus miesto savivaldybės tarybos

             2015 m. liepos 30 d.

             sprendimo Nr. T-218

             1 priedas

 

 

PERDUODAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO

SĄRAŠAS

 

Eil.Nr.

Ilgalaikio turto pavadinimas

Inventorinis Nr.

Bendras plotas (kv. m)

Pradinė vertė, Eur

Nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

Patalpa-įstaiga (patalpa Nr. 2)

Statybininkų g. 10-2, Alytus, unikalus Nr. 1198-6003-7010:0035

12100303

141,38

31226,83

6360,88

24865,95

2.

Garažas su rūsiu (boksas Nr. 89), Kepyklos g. 19, Alytus, unikalus Nr. 1197-5003-0021:0027

12101317

36,54

2316,96

531,47

1785,49

3.

Mikroautobusas „Toyota Hiace“, 12 vietų

15500010a

21120,25

21120,25

0,00

Iš viso

 

 

54664,04

28012,60

26651,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Alytaus miesto savivaldybės tarybos

             2015 m. liepos 30 d.

             sprendimo Nr. T-218

             2 priedas

 

 

PERDUODAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO

SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Trumpalaikio turto pavadinimas

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Kaina, Eur

Suma, Eur

1.

Kabykla

272071

2

13,04

26,07

Iš viso

 

2

 

26,07

 

 

Į pradžią