Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-214 2015-07-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI

 

2015 m. liepos 30 d.   Nr. T-214

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio
30 d. sprendimu Nr. T-189 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų
sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartį.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-214 - Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
Į pradžią