Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-629 2015-07-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KEPYKLOS G. 19C, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-07-10 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-3309-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Kepyklos g. 19C, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius ir iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                     1.2. projekto tikslas – suformuoti žemės sklypus statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį;

                     1.3. projekto rengėja – projektą parengė architektė Danguolė Petrauskienė (atestato Nr. A719);

                     1.4. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai – Lietuvos Respublika, 0,2581 ha ploto žemės sklypas;

                     1.5. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.6. duomenys apie Kepyklos g. 19C žemės sklypą po pertvarkymo:

                     1.6.1. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 1):

                     1.6.1.1. plotas 0,2581 ha;

                     1.6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.1.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.6.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekio apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.6.1.5. servitutai – nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

                    

Į pradžią