Nėra Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-610 2015-07-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILTIES G. 18 IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-06-26 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-3091-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Vilties g. 18 ir valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius ir iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės direktorius;

                     1.2. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypų ribas;

                     1.3. projekto rengėjas – Arūnas Valavičius (kvalifikacijos atestato Nr. 2M-M-400);

                     2015 m. spalio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-869 redakcija

 

                     1.4. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                     1.4.1. Lietuvos Respublika (žemės naudotojas daugiabučio namo Vilties g. 18 savininkų bendrija), 0,3813 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0008:0114);

                     1.4.2. Lietuvos Respublika, 0,3461 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0008:00);

                     1.5. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir bendro naudojimo teritorijos;

                     1.6.  po pertvarkymo žemės sklypai:

                     1.6.1. Vilties g. 18 (brėžinyje žymima Nr. 55):

                     1.6.1.1. plotas 0,4356 ha;

                     1.6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.1.3. naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

                     1.6.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.6.1.5. servitutas – kelio servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) ir teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) bei (viešpataujantis daiktas).

                     1.6.2. valstybinės žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 81):

                     1.6.2.1. plotas 0,2548 ha;

                     1.6.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.2.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo teritorijos;

                     1.6.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – IX (dujotiekių apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.6.2.5. servitutas – teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) ir (viešpataujantis daiktas).

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

                    

Į pradžią