Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-575 2015-07-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAPARČIŲ G. 2, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-06-08 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-2794-(8.12.):

                      1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Paparčių g. 2, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                      1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. iniciatorius – Mindaugas Bernatavičius;

                      1.3. projekto tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

                      1.4. projekto rengėja – UAB „Valavičius ir Co“, projektą parengė matininkas Arūnas Valavičius (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-739, išdavimo data 2013-03-07);

                      1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                      1.5.1. Mindaugas Bernatavičius, 0,0950 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0021:0321;

                      1.5.2. Lietuvos Respublika, 0,0074 ha ploto žemės sklypas;

                      1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      1.7. žemės sklypas Paparčių g. 2 po pertvarkymo:

                      1.7.1. plotas 0,1024 ha;

                      1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                      1.7.5. servitutai nenustatomi.

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

Į pradžią