Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-170 2015-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL 2016 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

 2015 m. gegužės 28 d.   Nr. T-170 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą – 1,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jei nekilnojamasis turtas neįtrauktas į apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą, kaip numatyta sprendimo 4 punkte.

2. Nustatyti Alytaus mieste veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurių nekilnojamasis turtas neįtrauktos į apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą, kaip numatyta sprendimo 4 punkte, sumažintus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

 2.1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – fizinių asmenų, vykdančių ūkinę – komercinę veiklą, turint verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, ir labai mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui, kuriame vykdoma ūkinė-komercinė veikla;

2.2. 0,65 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui, kuriame vykdoma ūkinė-komercinė veikla;

2.3. 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – vidutinių įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui, kuriame vykdoma ūkinė-komercinė veikla.

3. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusas nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas pagal metų, kuriais teikiama nekilnojamojo turto deklaracija, duomenis.

4. Nustatyti padidintą, 3,0 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nekilnojamojo turto mokesčio tarifą komercinėse, visuomeninėse ir gyvenamosiose teritorijose pagal miesto bendrąjį planą esančiam nekilnojamajam turtui, kuris yra neprižiūrimas ir apleistas bei savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta tvarka įtrauktas į apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą.

5. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui parengti Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3,0 procentų mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, organizuoti su juo  susijusių funkcijų vykdymą ir iki 2015 m. rugsėjo 1 d. pateikti savivaldybės tarybai tvirtinti Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Į pradžią