Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-429 2015-05-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2015 m. gegužės 26 d. Nr. DV-429 

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus 2015-02-11 raštą Nr. 2SD-515-(14.2.78.),

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti valstybinės žemės sklypo, skirto susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams Užuolankos gatvės teritorijoje, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus;

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      2.2. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – apie 0,0470 ha (schema pridedama);

                      2.3. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

                      2.4. projekto tikslas – formuojamas žemės sklypas esamoms susisiekimo komunikacijoms;

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,

vykdantis administracijos direktoriaus pareigas                                                              Giedrius Šimas

 

______________

 

Į pradžią