Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-388 2015-05-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUŠYNO G. 43A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72  punktu,  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-04-30 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-2164-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Pušyno g. 43A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                     1.2. planavimo iniciatoriai – Antanas Laurinavičius, Eugenija Laurinavičienė, Ona Katauskienė, Romas Krunglevičius, Birutė Krunglevičienė ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrius;

                     1.3. projekto tikslas – atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;

                     1.4. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, projektą parengė matininkė Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-790, išdavimo data 2008-12-03);

                     1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai – Lietuvos Respublika, 0,3324 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 1101/0019:441) dalis, Ona Katauskienė, 0,2290 ha, Romas Krunglevičius ir Birutė Krunglevičienė, 0,0900 ha, ir Antanas Laurinavičius, Eugenija Laurinavičienė, 0,0900 ha;

                     1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos;

                     1.7. duomenys apie žemės sklypus po pertvarkymo:

                     1.7.1. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 1):

                     1.7.1.1. plotas 0,0900 ha;

                     1.7.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.1.3. naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos;

                     1.7.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.1.5. servitutai nenustatomi.

                     1.7.2. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 2):

                     1.7.2.1. plotas 0,0900 ha;

                     1.7.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.2.3. naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos;

                     1.7.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.2.5. servitutai nenustatomi.

                     1.7.3. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 3):

                     1.7.3.1. plotas 0,0900 ha;

                     1.7.3.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.3.3. naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos;

                     1.7.3.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.7.3.5. servitutai nenustatomi.

                     1.7.4. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 4):

                     1.7.4.1. plotas 0,1000 ha;

                     1.7.4.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.4.3. naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos;

                     1.7.4.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.7.4.5. servitutas – kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (viešpataujantis daiktas) žemės sklypuose Nr. 5 ir 6.

                     1.7.5. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 5):

                     1.7.5.1. plotas 0,1000 ha;

                     1.7.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.5.3. naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos;

                     1.7.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – IX (dujotiekių apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.5.5. servitutai – kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (viešpataujantis daiktas) žemės sklype Nr. 6 ir kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (tarnaujantis daiktas) žemės sklype Nr. 6.

                     1.7.6. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 6):

                     1.7.6.1. plotas 0,1000 ha;

                     1.7.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.6.3. naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos;

                     1.7.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – IX (dujotiekių apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.6.5. servitutas – kelio, teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis taku (tarnaujantis daiktas).

                     1.7.7. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 7):

                     1.7.7.1. plotas 0,1390 ha;

                     1.7.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.7.3. naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos;

                     1.7.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – IV (elektros linijų apsaugos zonos);

                     1.7.7.5. servitutai nenustatomi.

                     1.7.8. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 8):

                     1.7.8.1. plotas 0,0324 ha;

                     1.7.8.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.8.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

                     1.7.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – IV (elektros linijų apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.8.5. servitutai nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,

vykdantis administracijos direktoriaus pareigas                                                              Giedrius Šimas

______________

 

                    

 

Į pradžią