Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-360 2015-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SIDABRIO G. 9, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ŽEMĖS SKLYPO SIDABRIO G. 9, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2015 m. balandžio 29 d. Nr. DV-360     

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius, 2007-04-05 sprendimo Nr. T-66 16 punktu  patvirtintą detalųjį planą,

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Sidabrio g. 9, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus;

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. projekto iniciatoriai ir asmenys, finansuojantys projekto rengimą – Roma Miglinaitė, Monika Adelė Stanevičienė, Marijona Stanevičiūtė ir Algirdas Leonavičius;

                      2.2. žemės sklypo adresas ir kadastro numeris – Sidabrio g. 9 (1101/0001:1096);

                      2.3. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – 0,7300 ha;

                      2.4. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo teritorijos;

                      2.5. projekto tikslas – atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,

vykdantis administracijos direktoriaus pareigas                                                              Giedrius Šimas

______________

 

 

Į pradžią