Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-349 2015-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ   

 

2015 m. balandžio 27 d. Nr. DV-349   

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 33 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisijos nuostatus (pridedama).

1.2. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S u d a r a u 2015 metais vykdomų Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisiją, kuri organizuos ir vykdys seniūnaičių rinkimus gyventojų apklausos būdu seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų:

komisijos pirmininkė – Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

komisijos sekretorė – Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja;

komisijos nariai:

Rūta Briliauskienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Giedrius Šimas, Vidaus administravimo skyriaus vedėjas;                                      

Lina Navašinskienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo savivaldybės vyriausiojo architekto pavaduoja;

Evelina Šerpenskaitė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Virginija Vaitkevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

 

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,

vykdantis administracijos direktoriaus pareigas                                                              Giedrius Šimas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 27 d.

įsakymu Nr.  DV-349

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisijos, sudaromos organizuoti seniūnaičių rinkimus ir apklausą bei priimti sprendimus seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų ir kuriose seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus, (toliau – komisija) tikslus, funkcijas, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, teises ir pareigas bei kitus su komisijos veikla susijusius klausimus. Komisiją gyventojų apklausos būdu vykdomiems seniūnaičių rinkimams organizuoti, vykdyti gyventojų apklausą ir priimti sprendimus su tuo susijusiais klausimais sudaro Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T-227 patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatais, šiais nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos ir Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, reglamentuojančiais seniūnaičių rinkimus.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

 

3. Komisija sudaroma Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

4. Komisija sudaroma iš 7 narių (įskaitant komisijos pirmininką). Komisijos sekretorius yra komisijos narys. Komisijos nariais gali būti skiriami valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

5. Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomas komisijos pirmininkas, nariai, sekretorius.

 

III. KOMISIJOS TIKSLAI

 

6. Komisijos tikslai – remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis seniūnaičių rinkimus, organizuoti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimus, vykdyti gyventojų apklausą ir priimti su tuo susijusius sprendimus seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų.

 

IV. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

7. Komisija, siekdama nuostatų 6 punkte nurodytų tikslų, vykdo šias funkcijas:

7.1. registruoja administracijos direktoriaus priimtus siūlymus registruoti kandidatus į seniūnaičius;

7.2. patikrina, ar kandidatus siūlo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nurodyti subjektai;

7.3. patikrina, ar kandidatai į seniūnaičius atitinka nustatytus reikalavimus;

7.4. parenka patalpas, kuriose turi būti vykdomi seniūnaičių rinkimai, ir prižiūri, kad jos būtų tinkamai parengtos seniūnaičių rinkimams;

7.5. parengia dokumentus, reikalingus gyventojų apklausai organizuoti;

7.6. koordinuoja, kad seniūnaičių rinkimai būtų vykdomi tik praėjus nustatytiems terminams nuo paskelbimo apie seniūnaičių rinkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.7. nustatytą seniūnaičių rinkimų dieną vykdo gyventojų apklausos procedūras;

7.8. priima sprendimus, susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu;

7.9. pasibaigus seniūnaičių rinkimams, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduoda komisijos posėdžių protokolus ir visus rinkimų organizavimo dokumentus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

7.10. priima prašymus ir skundus, susijusius su seniūnaičių rinkimų organizavimu;

7.11. vykdo kitas funkcijas, susijusias su seniūnaičių rinkimų organizavimu.

 

V. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

8. Komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

9. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jam negalint dalyvauti komisijos posėdyje – kitas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytas asmuo, kuriam pavedama vykdyti komisijos pirmininko funkcijas.

10. Posėdį šaukia ir darbotvarkę sudaro komisijos pirmininkas, o jam nesant – nuostatų 9 punkte nurodytas asmuo.

11. Komisijos pirmininkas (ar kitas nuostatų 9 punkte nurodytas asmuo):

11.1. atsako, kad komisijai pavestos funkcijos būtų įvykdytos laiku, visapusiškai, o išvados ir sprendimai būtų pagrįsti surinkta medžiaga ir galiojančių teisės aktų nuostatomis;

11.2. duoda pavedimus komisijos nariams;

11.3. organizuoja komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

11.4. kontroliuoja, kad komisijos protokolai ir su tuo susiję dokumentai būtų pateikti tinkamai ir laiku Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

11.5. atlieka kitus veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą komisijai duoto pavedimo įvykdymą.

12. Komisijos sekretorius:

12.1. gavęs iš komisijos pirmininko sudarytą darbotvarkę, ją padaugina ir pateikia kitiems komisijos nariams;

12.2. pakviečia komisijos narius ir klausimui svarstyti reikalingus asmenis į komisijos posėdį;

12.3. protokoluoja komisijos posėdžius;

12.4. pateikia komisijos posėdžių protokolus ir su tuo susijusius dokumentus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

12.5. atlieka kitas funkcijas, susijusias su komisijos techniniu aptarnavimu.

13. Komisijos sprendimai įforminami komisijos protokoluose, kuriuos pasirašo komisijos posėdžiui pirmininkavęs asmuo, komisijos sekretorius ir visi komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Komisijos sekretoriui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti komisijos posėdyje, sekretoriaus funkcijas atlieka kitas komisijos narys, kuriam tai pavedama atlikti daugumos komisijos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių sprendimu.

 

VI. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Vykdydama jai priskirtas funkcijas, komisija turi teisę:

14.1. reikalauti visų su komisijos įgaliojimų vykdymu susijusių duomenų, dokumentų, kitos informacijos, teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą komisijos funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją;

14.2. prireikus išvykti į vietas, kur bus organizuojamos gyventojų apklausos, apžiūrėti patalpas,

14.3. pasitelkti kitus tarnautojus, kad būtų galima tinkamai įvykdyti komisijai priskirtas funkcijas,

14.4. turėti kitų teisių, padedančių įgyvendinti komisijai priskirtas funkcijas.

15. Atlikdama jai priskirtas funkcijas, komisija privalo:

15.1. vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos ir Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, reglamentuojančiais seniūnaičių rinkimus;

15.2. savo funkcijas atlikti laiku ir tinkamai.                                      

 

VII. KOMISIJOS ATSKAITOMYBĖ IR KOMISIJOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ

 

16. Komisija yra atsakinga ir atskaitinga Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

17. Komisijos pirmininkas ir nariai atsako už tinkamą šiuose nuostatuose priskirtų funkcijų vykdymą, o už nustatytų pareigų pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, svarstomi, sprendimai priimami remiantis Lietuvos Respublikos, Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais.

19. Jei šių nuostatų atskiri punktai tampa prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos teisės aktams, tai nedaro negaliojančiais kitų nuostatų punktų, o prieštaraujančiuose punktuose įtvirtinti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 27  d.

įsakymu Nr. DV-349

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo (toliau – rinkimai) tvarką.

                      2. Seniūnaitijų gyventojai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Vienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis.

3. Seniūnaitis renkamas 3 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

4. Seniūnaičio rinkimų datą skelbia administracijos direktorius pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) įsakymu patvirtintą grafiką.

5. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų arba negali eiti pareigų dėl ligos, mirties ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai. Tokiu atveju administracijos direktorius įsakymu skelbia nustatytą rinkimų datą.

                      6. Renkant seniūnaičius vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, kitais savivaldybės teisės aktais ir šiuo aprašu.

 

II. SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ DATŲ PASKELBIMAS IR RINKIMŲ VYKDYMAS

 

                      7. Atsižvelgdamas į administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką, administracijos direktorius Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt skelbia seniūnaičių rinkimų datą ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų. Skelbime nurodoma: seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, seniūnaičio rinkimo būdas (gyventojų susirinkimas arba apklausa), rinkimų vieta, laikas. Skelbime taip pat nurodoma, kad su seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu galima susipažinti Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

8. Kandidatų į seniūnaičius registracija pradedama po seniūnaičio rinkimų datos paskelbimo šio aprašo 7 punkto nustatyta tvarka, o baigiama ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki seniūnaičių rinkimų.

9. Kandidatų į seniūnaičius sąrašus administracijos direktorius viešai paskelbia Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt per 2 kalendorines dienas po kandidatų į seniūnaičius registracijos pabaigos. Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt  nurodoma:

9.1. seniūnaitijos, kurioje bus vykdomi rinkimai, pavadinimas;

9.2. rinkimų data, vieta ir laikas;

9.3. kandidatai į seniūnaičius;

9.4. kita reikalinga informacija.

10. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime atviru balsavimu (atvirai balsuojama rankos pakėlimu už pasiūlytą kandidatą).

11. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus. Rinkimus organizuoja ir vykdo administracijos direktoriaus sudaryta komisija iš ne mažiau kaip 7 asmenų. 

 

III. KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMO TVARKA

 

12. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti gyventojai, kuriems siūlymo dieną yra sukakę 18 metų, gyvenamąją vietą deklaravę seniūnaitijos teritorijoje ir turintys rinkimų teisę, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys seniūnaitijoje (toliau – rinkėjai). Asmuo gali pats siūlyti save kandidatu į seniūnaičius. Kandidatų siūlyti ir rinkimuose dalyvauti negali gyventojai, kurie teismo pripažinti neveiksniais. Kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos.

13. Jei kandidatu siūlosi pats gyventojas, tai jis privalo surinkti ne mažiau kaip 20 toje seniūnaitijoje gyvenančių rinkėjų, palaikančių kandidatą į seniūnaičius, parašų (rinkėjų parašų rinkimo lapo forma pateikiama aprašo 10 priede). Ta pačia tvarka iškelti kandidatą į seniūnaičius gali ir patys rinkėjai.

14. Rinkėjai turi teisę siūlyti kandidatus į seniūnaičius per laikotarpį, nurodytą šio aprašo 8 punkte.

15. Rinkėjų siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

15.1. prašymas (forma pateikiama aprašo 1 priede) arba sutikimas (forma pateikiama 2 priede), jei pasiūlo kandidatūrą gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai (prie prašymo ar sutikimo pridedami ir rinkėjų parašai; rinkėjų parašų rinkimo lapo forma pateikiama aprašo 10 priede);

15.2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

15.3. pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą;

15.4. trumpas gyvenimo aprašymas (CV);

15.5. patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija, asociacija ar įstaiga, organizacija.

16. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą iki balsavimo pradžios paskelbimo. Atšaukdamas kandidatūrą kandidatas administracijos direktoriui turi pateikti rašytinį atsisakymą.

 

IV. GYVENTOJŲ SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

17. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaitis renkamas atviru balsavimu seniūnaitijos gyventojų susirinkime, kuriam pirmininkauja ir sekretoriauja administracijos direktoriaus įsakymu paskirti valstybės tarnautojai. Gyventojų susirinkimą pradeda pirmininkas. Jis susirinkusiems gyventojams paaiškina seniūnaičio rinkimo procedūrą, pateikia rinkėjų registracijos lapą, į kurį įrašomi susirinkime dalyvaujantys asmenys (forma pateikiama aprašo 3 priede). Seniūnaitis gali būti renkamas, jeigu susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip 10 gyventojų.

18. Dalyvauti susirinkime ir balsuoti renkant seniūnaitį gali 18 metų sulaukęs veiksnus asmuo, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą seniūnaitijoje, kurios seniūnaitis renkamas, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį. Prieš pradedant balsavimo procedūras komisijos pirmininkas pateikia susirinkime dalyvaujantiems gyventojams Alytaus miesto savivaldybės administracijos antspaudu antspauduotą  gyventojų susirinkime dalyvaujančių rinkėjų registracijos lapą (forma pateikiama aprašo 3 priede) ir prašo visus susirinkusius rinkėjus užsiregistruoti. Atsižvelgiant į užpildytą gyventojų susirinkime dalyvaujančių gyventojų registracijos lapą, suskaičiuojami visi į susirinkimą susirinkę gyventojai, patikrinami jų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jei gyventojas neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, gyventojui leidžiama balsuoti, jei du tos seniūnaitijos gyventojai patvirtina jo tapatybę ir nustatoma, kad šis asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje vykdomi seniūnaičio rinkimai. Jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos toje seniūnaitijoje, kurioje vykdomi seniūnaičio rinkimai, jis gali dalyvauti renkant seniūnaitį, jei bent du tos seniūnaitijos gyventojai patvirtina, kad šis asmuo gyvena toje seniūnaitijoje, kurioje vykdomi rinkimai. Į protokolą įrašomas susirinkime dalyvaujančių ir atitinkančių šio aprašo nustatytus renkantiesiems seniūnaitį gyventojams reikalavimus gyventojų skaičius. Neatitinkantys nustatytų reikalavimų prieš balsavimą paprašomi išeiti iš patalpų, skirtų vykdyti seniūnaičio rinkimus.

19. Susirinkimo pirmininkas rinkėjus supažindina su kandidatais į seniūnaičius, praneša jų vardus ir pavardes.

20. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Kandidatui prisistatyti skiriama iki 10 minučių. Po prisistatymo kandidatui gali būti užduodama klausimų. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 15 minučių.

21. Baigus kalbas, komisijos pirmininkas skelbia balsavimą. Balsuojama už kiekvieną kandidatą atviru balsavimu atskirai laikantis abėcėlės eiliškumo tvarkos pagal pavardes.

22. Atlikus aprašo 20 punkte nurodytus veiksmus, iš susirinkusių gyventojų išrenkami ne mažiau kaip du gyventojai (ne kandidatai į seniūnaičius), kurie balsavimo metu skaičiuos balsus.

23. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų. Jeigu kandidatai surinko vienodą balsų skaičių, tame pačiame susirinkime balsuojama pakartotinai.

24. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu (forma pateikiama aprašo 6 priede), kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodamas administracijos direktoriui. Susirinkimo pirmininkas privalo užtikrinti protokolo saugumą tol, kol jis bus perduotas administracijos direktoriui. Susirinkimo protokolas saugomas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje.

25. Rinkimuose dalyvavę gyventojai, nesutinkantys su balsavimo rezultatais, tą pačią dieną po rinkimų turi teisę raštu teikti pastabas ir pretenzijas, kurios pridedamos prie protokolo ir kartu su juo perduodamos savivaldybės administracijos direktoriui.

26. Rinkimuose dalyvavusių gyventojų pastabas ir pretenzijas nagrinėja savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kuri savo pasiūlymus administracijos direktoriui privalo pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pastabų ar pretenzijų ir visos su tuo susijusios medžiagos gavimo. Skundai ir pretenzijos, gauti pažeidžiant šiame punkte nustatytą terminą, nenagrinėjami.

27. Balsavimo rezultatai skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

 

V. GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

28. Ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinę dieną gyventojų apklausai vykdyti savivaldybės administracija parengia patalpą ir registracijos, apklausos lapus. Apklausos lapai turi būti pažymėti  administracijos antspaudu. 

29. Renkant seniūnaičius apklausos būdu, administracija parengia gyventojų apklausos lapą (forma pateikiama aprašo 5 priede), kurioje nurodomas kandidato į seniūnaičius vardas, pavardė. Seniūnaitis gali būti išrinktas, jeigu apklausoje dalyvauja ne mažiau kaip 20 gyventojų.

30. Dalyvauti apklausoje, t. y. rinkti seniūnaitijos seniūnaitį, gali 18 metų sulaukęs veiksnus asmuo, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą seniūnaitijoje, kurios seniūnaitis renkamas, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį. Komisija, siekdama įsitikinti, ar dalyvaujantis seniūnaičio rinkimuose asmuo atitinka šiame punkte  nustatytus reikalavimus, prieš pateikdama dalyvaujančiam renkant seniūnaitį apklausos anketas, pareikalauja pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei gyventojas neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, gyventojui leidžiama balsuoti, jei du tos seniūnaitijos gyventojai patvirtina jo tapatybę ir nustatoma, kad šis asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje vykdomi seniūnaičio rinkimai. Taip pat komisija patikrina, ar seniūnaitį renkantis asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje renkamas seniūnaitis. Jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos toje seniūnaitijoje, kurioje vykdomi seniūnaičio rinkimai, jis gali dalyvauti renkant seniūnaitį, jei bent du tos seniūnaitijos gyventojai patvirtina, kad šis asmuo gyvena toje seniūnaitijoje, kurioje vykdomi rinkimai.

31. Rinkėjų registracijos lapuose (forma pateikiama aprašo 3 priede) pasirašo rinkėjas ir komisijos narys, išdavęs apklausos lapą.

32.  Apklausos lapai pildomi paruoštoje patalpoje rinkimų dieną nuo 17.00 iki 21.00 val. (savivaldybės administracijos direktorius įsakymu gali nustatyti kitas apklausos lapų pildymo valandas) užpildyti apklausos lapai metami į balsadėžę.

33. Negaliojantys apklausos lapai bus laikomi: nenustatyto pavyzdžio apklausos lapas, nepažymėtas apklausos lapas, pažymėtas daugiau kaip vieną kartą apklausos lapas, apklausos lapas pažymėtas, tačiau neįmanoma nustatyti gyventojo išreikštos valios.

34. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai apklausoje dalyvavusių gyventojų balsų.

35. Komisija rinkimų dieną po 21.00 val. suskaičiuoja gautų apklausos lapų rezultatus. Visi duomenys yra protokoluojami. Protokolą (forma pateikiama aprašo 4 priede) pasirašo komisijos pirmininkas, sekretorius, komisijos nariai. Protokolas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodamas administracijos direktoriui. Komisijos pirmininkas privalo užtikrinti protokolo saugumą tol, kol jis bus perduotas administracijos direktoriui. Kandidatų į seniūnaičius apklausos lapai ir susirinkimo protokolas saugomi Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje.

36. Rinkimuose dalyvavusių gyventojų pastabas ir pretenzijas nagrinėja savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kuri savo pasiūlymus administracijos direktoriui privalo pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pastabų ar pretenzijų ir visos su tuo susijusios medžiagos gavimo. Skundai ir pretenzijos, gauti pažeidžiant 24 punkte nustatytą terminą, nenagrinėjami.

37. Apklausos rezultatai skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

 

VI. SENIŪNAIČIO STATUSĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

38. Galutinius seniūnaičių rinkimų rezultatus – seniūnaičių sąrašą (forma pateikiama aprašo 7 priede), išnagrinėjus visus laiku gautus skundus ir pretenzijas (jei buvo paduoti), patvirtina administracijos direktorius savo įsakymu. Savivaldybės administracijos direktorius gali netvirtinti galutinių rinkimų rezultatų ir nuspręsti organizuoti seniūnaičių rinkimus iš naujo, jei  nustatomi teisės aktų pažeidimai organizuojant ir pravedant seniūnaičių rinkimus, galėję turėti įtakos rinkimų rezultatams

39. Seniūnaičiams Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas pasirašytinai išduoda seniūnaičių pažymėjimus (forma pateikiama aprašo 8 priede) per 5 darbo dienas po seniūnaičių sąrašo patvirtinimo.

40. Seniūnaičių pažymėjimai registruojami seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnale (forma pateikiama aprašo 9 priede), kurį tvarko ir apskaito Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Neįvykus seniūnaičio rinkimams (nesant nė vieno kandidato į seniūnaičius, kandidatams surinkus vienodą didžiausią balsų skaičių, nesusirinkus nustatytam skaičiui seniūnaitijos gyventojų į susirinkimą ar apklausą), seniūnaičio rinkimo procedūra kartojama šio aprašo nustatyta tvarka.

42.  Veiksmai, neveikimas ir/ar sprendimai, kuriais pažeidžiamos šio aprašo nuostatos, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas gali būti skundžiami administracijos direktoriui, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

43. Aprašas papildomas ir (ar) keičiamas administracijos direktoriaus įsakymu.

44. Klausimai, neaptarti šiame apraše, svarstomi, sprendimai priimami remiantis Lietuvos Respublikos, Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais.

                      45. Jei šio aprašo atskiri punktai tampa prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos teisės aktams, tai nedaro negaliojančiais kitų nuostatų punktų, o prieštaraujančiuose punktuose įtvirtinti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

              

_____________

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo forma)

 

________________________________

(vardas, pavardė)

_________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

 

20____m.                             _____ ___ d.

 

 

 

Prašau leisti dalyvauti ______________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

 

PRIDEDAMA:

1.                                                                                    ____________________________

2.                                                                                    ____________________________

3.                                                                                    ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

____________             __________________________

(parašas)               (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sutikimo tapti kandidatu į seniūnaičius forma)

 

________________________________

(vardas, pavardė)

_________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriui

 

 

SUTIKIMAS

 

20__ m. __________________d.

Alytus

 

                      Aš, ______________________________________________________, sutinku būti  

                                              (vardas, pavardė)

kandidatu į  _________________________ seniūnaičius ir dalyvauti _________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

PRIDEDAMA:

1.                                      _________________________.

2.                                      _________________________.

3.                                      _________________________.

 

 

 

 

            ___________________                                                          __________________________

                        (parašas)                                                                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Seniūnaitijos rinkėjų registracijos lapo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

______________________ SENIŪNAITIJOS

RINKĖJŲ REGISTRACIJOS LAPAS

 

20 __ m. ________________ d. Nr. ____

 

Eil. Nr.

Rinkėjo vardas ir pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

Komisijos nario parašas (pildoma, kai išduodamas apklausos lapas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolas)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

___________________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. _________________ d.

 

 

RINKIMŲ PRADŽIOS LAIKAS

 

 

RINKIMŲ PABAIGOS LAIKAS

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

 

Kandidato vardas ir pavardė

 

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negaliojančių balsavimo lapų skaičius:

 

Komisijos pirmininkas (-ė) skelbia, kad _______________________ seniūnaitijos seniūnaičiu

(-te) išrinktas (-ta)  _____________________________________________ .

(vardas, pavardė)

 

 

Komisijos pirmininkas (-ė)  ______________                _________________________

(parašas)                                             (Vardas,  pavardė)

 

Komisijos sekretorius (-ė)                         ______________                _________________________

(parašas)                                             (Vardas,  pavardė)

 

Komisijos nariai                                        ______________                _________________________

             (parašas)                                             (Vardas,  pavardė)

 

             (parašas)                                             (Vardas,  pavardė)

 

 

 


                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų apklausos lapo forma)

 

20____ M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

__________________________________ SENIŪNAITIJOS

Vieta antspaudo žymai

 
SENIŪNAIČIO RINKIMŲ

 

 

 

APKLAUSOS LAPAS

 

20___ m. ____________________ d. Nr.______

 

Skiltyje „Vieta rinkėjo žymai“ reikia pažymėti „X“ eilutėje, kurioje yra pavardė to kandidato, už kurį balsuojate „už“.

 

Vieta rinkėjo žymai

Kandidatų eilės Nr.

Kandidatai į seniūnaičius

 

 

 

1.

 

Vardas PAVARDĖ

 

 

 

 

2.

 

Vardas PAVARDĖ

 

 

 

3.

 

Vardas PAVARDĖ


                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

6 priedas

                                                                                                   

(Seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

________________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ________________ d.

 

 

 

SUSIRINKUSIŲ Į BALSAVIMĄ RINKĖJŲ SKAIČIUS

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

 

Kandidato vardas ir pavardė

 

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKARTOTINIO BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

 

Kandidato vardas ir pavardė

 

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo  pirmininkas (-ė) skelbia, kad _______________________ seniūnaitijos   seniūnaičiu

(-te) išrinktas (-ta)  _____________________________________________ .

(vardas, pavardė)

 

Susirinkimo pirmininkas (-ė)                ____________                        ____________________

(Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

Susirinkimo  sekretorius (-ė)                ____________                        ____________________

(Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)


                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

7 priedas

                                                                                                

(Seniūnaičių sąrašo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Seniūnaičio vardas, pavardė

Adresas

Telefonas,

el. p. adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius (-ė)

 

________________ ___________________________________

(pareigos)                                 (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

8 priedas

                                                                                                 

(Seniūnaičio pažymėjimo forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                   Pastaba. Pažymėjimo matmenys: ne daugiau kaip 105 mm x 75 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnalo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

SENIŪNAIČIŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Seniūnaičio pažymėjimo Nr.

Pažymėjimo išdavimo data

Parašas

Pažymėjimo grąžinimo data

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                     Alytaus miesto savivaldybės

                     seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Seniūnaitijos kandidatą į seniūnaičius palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašų rinkimo lapo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS _____________________ SENIŪNAITIJOS KANDIDATĄ Į SENIŪNAIČIUS ___________________________________

                                          (kandidato vardas, pavardė)

PALAIKANČIŲ (SIŪLANČIŲ)                  

 RINKĖJŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPAS

 

20___ m. ___________________d. Nr. _____

 

Mes, žemiau pasirašę rinkėjai, palaikome kandidatą į  ______________________ seniūnaitijos seniūnaičius (siūlome): _______________________________

(kandidato vardas, pavardė)

______________________

Eil.

Nr.

Gyventojo vardas, pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Gyventojo parašas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

Parašus rinko _________________________________                     ___________________

(vardas, pavardė)                                        parašas)

 

 

 

Į pradžią