Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-349 2015-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ   

 

2015 m. balandžio 27 d. Nr. DV-349   

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 33 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisijos nuostatus (pridedama).

1.2. Neteko galios.

2017 m. balandžio 7 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-464 redakcija

 

2. S u d a r a u 2015 metais vykdomų Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisiją, kuri organizuos ir vykdys seniūnaičių rinkimus gyventojų apklausos būdu seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų:

komisijos pirmininkė – Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

komisijos sekretorė – Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja;

komisijos nariai:

Rūta Briliauskienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Giedrius Šimas, Vidaus administravimo skyriaus vedėjas;                                      

Lina Navašinskienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo savivaldybės vyriausiojo architekto pavaduoja;

Evelina Šerpenskaitė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Virginija Vaitkevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

 

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,

vykdantis administracijos direktoriaus pareigas                                                              Giedrius Šimas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 27 d.

įsakymu Nr.  DV-349

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisijos, sudaromos organizuoti seniūnaičių rinkimus ir apklausą bei priimti sprendimus seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų ir kuriose seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus, (toliau – komisija) tikslus, funkcijas, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, teises ir pareigas bei kitus su komisijos veikla susijusius klausimus. Komisiją gyventojų apklausos būdu vykdomiems seniūnaičių rinkimams organizuoti, vykdyti gyventojų apklausą ir priimti sprendimus su tuo susijusiais klausimais sudaro Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T-227 patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatais, šiais nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos ir Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, reglamentuojančiais seniūnaičių rinkimus.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

 

3. Komisija sudaroma Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

4. Komisija sudaroma iš 7 narių (įskaitant komisijos pirmininką). Komisijos sekretorius yra komisijos narys. Komisijos nariais gali būti skiriami valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

5. Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomas komisijos pirmininkas, nariai, sekretorius.

 

III. KOMISIJOS TIKSLAI

 

6. Komisijos tikslai – remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis seniūnaičių rinkimus, organizuoti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimus, vykdyti gyventojų apklausą ir priimti su tuo susijusius sprendimus seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų.

 

IV. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

7. Komisija, siekdama nuostatų 6 punkte nurodytų tikslų, vykdo šias funkcijas:

7.1. registruoja administracijos direktoriaus priimtus siūlymus registruoti kandidatus į seniūnaičius;

7.2. patikrina, ar kandidatus siūlo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nurodyti subjektai;

7.3. patikrina, ar kandidatai į seniūnaičius atitinka nustatytus reikalavimus;

7.4. parenka patalpas, kuriose turi būti vykdomi seniūnaičių rinkimai, ir prižiūri, kad jos būtų tinkamai parengtos seniūnaičių rinkimams;

7.5. parengia dokumentus, reikalingus gyventojų apklausai organizuoti;

7.6. koordinuoja, kad seniūnaičių rinkimai būtų vykdomi tik praėjus nustatytiems terminams nuo paskelbimo apie seniūnaičių rinkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.7. nustatytą seniūnaičių rinkimų dieną vykdo gyventojų apklausos procedūras;

7.8. priima sprendimus, susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu;

7.9. pasibaigus seniūnaičių rinkimams, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduoda komisijos posėdžių protokolus ir visus rinkimų organizavimo dokumentus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

7.10. priima prašymus ir skundus, susijusius su seniūnaičių rinkimų organizavimu;

7.11. vykdo kitas funkcijas, susijusias su seniūnaičių rinkimų organizavimu.

 

V. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

8. Komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

9. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jam negalint dalyvauti komisijos posėdyje – kitas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytas asmuo, kuriam pavedama vykdyti komisijos pirmininko funkcijas.

10. Posėdį šaukia ir darbotvarkę sudaro komisijos pirmininkas, o jam nesant – nuostatų 9 punkte nurodytas asmuo.

11. Komisijos pirmininkas (ar kitas nuostatų 9 punkte nurodytas asmuo):

11.1. atsako, kad komisijai pavestos funkcijos būtų įvykdytos laiku, visapusiškai, o išvados ir sprendimai būtų pagrįsti surinkta medžiaga ir galiojančių teisės aktų nuostatomis;

11.2. duoda pavedimus komisijos nariams;

11.3. organizuoja komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

11.4. kontroliuoja, kad komisijos protokolai ir su tuo susiję dokumentai būtų pateikti tinkamai ir laiku Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

11.5. atlieka kitus veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą komisijai duoto pavedimo įvykdymą.

12. Komisijos sekretorius:

12.1. gavęs iš komisijos pirmininko sudarytą darbotvarkę, ją padaugina ir pateikia kitiems komisijos nariams;

12.2. pakviečia komisijos narius ir klausimui svarstyti reikalingus asmenis į komisijos posėdį;

12.3. protokoluoja komisijos posėdžius;

12.4. pateikia komisijos posėdžių protokolus ir su tuo susijusius dokumentus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui;

12.5. atlieka kitas funkcijas, susijusias su komisijos techniniu aptarnavimu.

13. Komisijos sprendimai įforminami komisijos protokoluose, kuriuos pasirašo komisijos posėdžiui pirmininkavęs asmuo, komisijos sekretorius ir visi komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Komisijos sekretoriui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti komisijos posėdyje, sekretoriaus funkcijas atlieka kitas komisijos narys, kuriam tai pavedama atlikti daugumos komisijos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių sprendimu.

 

VI. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Vykdydama jai priskirtas funkcijas, komisija turi teisę:

14.1. reikalauti visų su komisijos įgaliojimų vykdymu susijusių duomenų, dokumentų, kitos informacijos, teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą komisijos funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją;

14.2. prireikus išvykti į vietas, kur bus organizuojamos gyventojų apklausos, apžiūrėti patalpas,

14.3. pasitelkti kitus tarnautojus, kad būtų galima tinkamai įvykdyti komisijai priskirtas funkcijas,

14.4. turėti kitų teisių, padedančių įgyvendinti komisijai priskirtas funkcijas.

15. Atlikdama jai priskirtas funkcijas, komisija privalo:

15.1. vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos ir Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, reglamentuojančiais seniūnaičių rinkimus;

15.2. savo funkcijas atlikti laiku ir tinkamai.                                      

 

VII. KOMISIJOS ATSKAITOMYBĖ IR KOMISIJOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ

 

16. Komisija yra atsakinga ir atskaitinga Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

17. Komisijos pirmininkas ir nariai atsako už tinkamą šiuose nuostatuose priskirtų funkcijų vykdymą, o už nustatytų pareigų pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, svarstomi, sprendimai priimami remiantis Lietuvos Respublikos, Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais.

19. Jei šių nuostatų atskiri punktai tampa prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos teisės aktams, tai nedaro negaliojančiais kitų nuostatų punktų, o prieštaraujančiuose punktuose įtvirtinti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 27  d.

įsakymu Nr. DV-349

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

                      Neteko galios.

                      2017 m. balandžio 7 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-464 redakcija

Į pradžią