Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-88 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DALIES PIRKIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DALIES PIRKIMO  

 

 2015 m. kovo 26 d.   Nr. T-88

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo 10.2 punktu, atsižvelgdama į 2015-03-03 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-164 patvirtintą Dėl negyvenamųjų patalpų dalies pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimą ir Violetos Armanavičienės 2015-01-05 prašymą nupirkti patalpų dalį, Alytaus miesto savivaldybės taryba       n u s p r e n d ž i a:

1. Pirkti neskelbiamų derybų būdu už savivaldybės lėšas Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn negyvenamųjų patalpų dalį (2415/8906 bendro ploto dalis) – 24,15 kv. m ploto parduotuvės patalpos Vilties g. 32-100, Alytuje (registro Nr. 44/267877, nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/1470 patalpų unikalus Nr. 4400-0400-4300:6828).

2.  Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti komisiją, organizuoti ir vykdyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą pirkimą teisės nustatyta tvarka.

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti turto pirkimo – pardavimo sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią