Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-69 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

 2015 m. kovo 26 d.   Nr.T-69

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 patvirtinto Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo 2, 4 ir 18 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimu Nr. T-129 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2014 m. veiklos užduočių tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Nustatyti sveikatos priežiūros įstaigų direktorių mėnesinės algos kintamosios dalies dydžius nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d.:              

1. VšĮ Alytaus pirminės sveikatos priežiūros centro –  40 proc.;

2. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės –        40 proc.;

3. VšĮ Alytaus poliklinikos –                                        40 proc.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

                     

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią