Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-63 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
PRITARTA

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos 2015 m.  kovo 26  d.

sprendimu Nr. T-63

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

 

                      Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai, adresas, telefonas, el. paštas.

Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika (toliau – poliklinika), Naujoji 48, Alytus, tel.:

(8 315) 39 902, 39 740, faksas: 39 902, el. p.: alytus@apoliklinika.lt

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ

 

Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vienintelis dalininkas yra Alytaus miesto savivaldybė. Dalininko įnašų vertė įstaigos dalininkų kapitale 2014 metų pradžiai bei pabaigai buvo ta pati ir sudarė 60000 litų.

 

                     

 

     Naudojamos patalpos

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas (pastato ir bendras plotas)

Pastabos

 Naujoji g. 48

4470,71 kv.m.

 

Lelijų g. 44

163,83 kv.m.

 

Daugų 5a

                 711,89 kv.m.

Veikla nuo 2013 m. 07.01

Ligoninės 12 (garažai)

 

Iš viso:

 

146,35 kv.m.

 

                  5649,05

 

Panauda nuo 2013 m.

 

Patalpų plotas padidėjo 728,6 kv. m. ( be garažo )

 

 Įstaigos vadovas

 

                      Direktorius Vitalijus Kovaliovas. Poliklinika įregistruota 1997-09-25, registravimo       Nr. VŠ 97-3, įstaigos kodas 190272218. Poliklinikos steigėja nuo 2001-05-21 yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos ūkiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

                      Poliklinika užsiima asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikia šias paslaugas:- pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktikos, odontologijos, pirminės psichikos sveikatos priežiūros, psichologijos, slaugos, paliatyvios pagalbos, laboratorinės diagnostikos, antrinio lygio gydytojų specialistų paslaugos: burnos chirurgo,   chirurgo, periodontologo, akušerio ginekologo, ortopedo traumatologo, odos ir veneros ligų gydytojo, echoskopuotojo, vaikų neurologo, psichikos dienos stacionaro, slaugytojo diabetologo,  kurios  apmokamos iš PSDF biudžeto pagal sutartį  su Vilniaus teritorine ligonių kasa.

                      Nuo 2013-06-01 teikiamos integralios pagalbos (slaugos ir dienos socialinės globos) namuose paslaugos, apmokamos iš ES fondo ir biudžeto specialių tikslinių dotacijų, už dienos socialinės globos paslaugas primokant pacientui 20 procentų nuo jo pajamų gautoms paslaugoms valandomis.

 

 

ĮSTAIGOS MISIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI

 

                      Misija - teikti pacientams saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, viršijančias jų lūkesčius pirminės  ir antrinės asmens sveikatos priežiūros,  psichikos dienos stacionaro paslaugas, tinkamai naudojantis turimais ištekliais, stengiantis užtikrinti pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą, aktyviai dalyvaujant  visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme, prisiimant atsakomybę už poliklinikos teikiamas  asmens sveikatos priežiūros paslaugas žmonėms.

 

                      Vizija – akredituota pagal Lietuvos SAM reikalavimus atitinkanti pirminės sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti ir antrines specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros  paslaugas, paliatyvios medicinos, psichikos dienos stacionaro bei kompleksines integruotos pagalbos į namus paslaugas.

 

                      Tikslas - Gyventojų sveikatos atkūrimas, prieinamas, tinkamas įstaigos licencijoje  nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.

                Remiantis VšĮ Alytaus poliklinikos strateginiu  veiklos planu 2013-2015m. buvo  sudarytas 2014-tiems metams veiklos planas, kuriame numatyta konkretūs uždaviniai ir priemonės.

Organizacinių priemonių įgyvendinimas pateikiamas ataskaitos pabaigoje.

 

 

 UŽDAVINIAI 2014 METAMS

Uždaviniai

1. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigos darbo aplinką darbuotojams ir pacientams;

2. Tobulinti paslaugų  teikimo organizavimą, jų apimtis ir asortimentą;

3. Didinti ankstyvos diagnostikos ir prevencinių programų įgyvendinimo apimtis ir efektyvumą;

4. Užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jos valdymą, paslaugų prieinamumą ir priimtinumą, nuolat tobulinant  kokybės sistemos valdymą ir vidaus medicininį auditą;

     5. Plėsti paliatyvios medicinos, slaugos ir dienos socialinės globos  paslaugų apimtis pacientų namuose;

Diegti ir vykdyti kompleksines integralios pagalbos namuose paslaugas;

     6. Diegti naujas informacines technologijas plečiant informacinių technologijų panaudojimą pacientų registracijai, apskaitai, analizei ir kt.

     7. Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą. Darbuotojų profesionalumas, jų motyvacija, darbo našumas, žmogiški santykiai turi padėti asmeniui išsaugoti ir kuo greičiau susigrąžinti prarastą sveikatą;

      8. Didinti ūkinės-finansinės veiklos efektyvumą;

9.  Įtvirtinti nuostatą, kad pacientas pats svarbiausias sveikatos priežiūros proceso dalyvis;

     10.  Siekti didesnės mokslo ir praktinės veiklos integracijos, stiprinant ryšius su užsienio šalimis ( Prancūzija, Švedija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

Eil.

Nr.

Rodiklis

Fizinių asmenų skaičius/ etatų skaičius

2014-12-31

Fizinių asmenų skaičius/ etatų skaičius

2013-12-31

1

2

3

4

 

Iš viso:

287/272,625

278/267,375

1.

Gydytojai

78/73,125

78/73,625

2.

Vidurinysis personalas

118/116,25

120/119,25

3.

Kitas personalas su aukštuoju išsilavinimu

38/35,25

32/30

4.

Kitas personalas su aukštesniuoju išsilavinimu

12/10

10/8,25

 

 

5.

Kitas personalas

41/38

38/36,25

              Darbuotojų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų užimtų etatų skaičius per metus padidėjo 1,96 procento.  Dirba 287 darbuotojai (užimta 272,625 etato), iš kurių gydytojų 78 (užimta 73,125 etatų), viduriniojo personalo 118 (užimta 116,25 etatų).  Gydytojų ir slaugos darbuotojų sumažėjo nežymiai  dėl prirašytų gyventojų skaičiaus sumažėjimo.

Pokyčius lėmė naujai vykdomas integralios pagalbos namuose projektas ir jo apimčių plėtra. Dėl to padidėjo su aukštuoju, aukštesniuoju ir kito personalo skaičius, nes slaugai ir globai namuose priimta dirbti slaugytojos, slaugytojų padėjėjos, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, kurių dalis yra su aukštuoju išsilavinimu.  

 

VEIKLOS RODIKLIAI

 

2014 m. gruodžio 31 d. prisirašę prie įstaigos drausti 49410 ir nedrausti 3980 gyventojai.  Vaikai 0-18 m amž. 9187  (17,2 proc.), t. y. 344 vaikais mažiau, nes didesnis jų skaičius pereina į suaugusiųjų amžių nei gimsta.  Nemažėja santykinai  vyresnio amžiaus  ( virš 65 m.) prisirašiusių gyventojų skaičius – 9637 t. y. 18,1 proc. ( 2013 m- 18,8 proc.).  Lyginant su 2013 metais sumažėjo 1017 gyventojais, nes 568 mirė, išvyko į užsienį 70 asmenų.  Naujai prisirašė 2344 ( 2013 m. prisirašė – 2169 gyventojai) t. y.  175 gyventojais daugiau nei 2013 m.  3980 nedraustų  gyventojų  (2013 metų pabaigai buvo 4076) daugiausia nesirūpinančių savo sveikatos draudimu susirgus yra 18 - 49 metų amžiaus, t. y., 3370 asmenų, (84,6 proc.) iš visų nedraustų, bet prisirašiusių prie mūsų įstaigos.

Už nedraustus, bet prisirašius pacientus poliklinika PSDF lėšų negauna, nors būtinoji pagalba jiems teikiama. (2011-05-25 teisės aktais reglamentuotas  Lietuvos piliečių, deklaravusių išvykimą į užsienį, išbraukimas iš draudžiamųjų sąrašo bei finansavimo nebeskyrimas prirašytiems). Dėl šios priežasties finansavimas  negaunamas 7,4 procento prisirašiusių prie poliklinikos gyventojų. 2014 metais   bendras finansavimas iš PSDF nemažėjo ryšium su II- inio lygio paslaugų apimčių  padidėjimu bei balo vertės pakėlimu. Bloga TLK praktika šias lėšas atiduoti  pavėluotai (2014 m . pabaigoje). Jos skiriamos  darbo užmokesčiui gruodžio mėn.

                      Nors finansuojamų draudžiamųjų asmenų skaičius mažėja (sumažėjo 1,8 proc. procento), bet teikiamų paslaugų apimtys padidėjo 1,7 procento, nes  paslaugų poreikis santykinai senėjančiam kontingentui nemažėja, daugėja antrinio lygio gydytojų suteikiamų paslaugų poliklinikoje.

Gydytojai asmens sveikatos priežiūros paslaugų 2014 metais suteikė  388444 (2013 m. – 389869, 2012 m. - 384864) iš kurių antrinio lygio gydytojų specialistų 10018 (2013 m. – 9950, 2012 m. - 5419). Darbuotojų darbo intensyvumas nemažėja. 2014 metais  vienam gydytojo etatui  tenka 4940 paslauga (2013 m. – 5295 ; 2012 m. - 4871 paslaugos), t. y. 22,4  (2013 m. – 22,3; 2012 m. - 22,1) per darbo dieną.  Teikiant antrinio lygio gydytojų specialistų paslaugas daugiau suteikta akušerių –ginekologų paslaugų. Burnos chirurgas nedirbo ryšium su nėštumo ir gimdymo atostogomis ir jo pavadavimas buvo galimas tik metų pabaigoje.

Poliklinikoje 2014 metais vienas pacientas pas gydytoją lankėsi vidutiškai 7,9 karto,   (2013 m. -7,7; 2012 m. -7,4), o įvairių procedūrų  ir kitų specialistų paslaugų atlikta 6,8 - vienam draustam  gyventojui (2013 m. - 6,6; 2012 m. – 6,2). Tai  yra susieta ne tik su antrinio lygio paslaugų teikiamomis įvairiomis manipuliacijomis, bet ir pagal SAM teisės aktus pirminiam lygiui išplėstas  nemokamų atliekamų tyrimų diapazonas (kepenų fermentai, skydliaukės, krešumo tyrimai,   ruošiant pacientus operacijoms ir kt.).  Ryšium su antrinio lygio paslaugų teikimo plėtra poliklinikos laboratorijoje atliekami  hormoniniai tyrimai ir kiti priklausantieji atlikti nemokamai antrinio lygio gydytojams specialistams.

 Įvairios procedūros (EKG, rektoromanoskopijos, dantų  paprastos ir  panoraminės   rentgenogramos, skiepai, ambulatorinės operacijos, diabetologo slaugytojo manipuliacijos, psichikos dienos stacionaro, diabetologo slaugytojos, integralios pagalbos namuose atliekamos procedūros  ir kt.). Per 2014 metus  atlikta 334801 (2013 m. - 334354; 2012 m. - 327768).  

Pacientų namuose atliekamos slaugos ir paliatyvios medicinos paslaugos. Tai atlieka bendruomenės slaugytojos ir paliatyvios medicinos komanda. Paliatyvios medicinos paslaugai išskirtas atskiras transportas be vairuotojo. Paliatyvią paslaugą nuolat gauna 37 pacientai, tik 1 pacientu mažiau negu 2013 m. Kasdien jų aplankoma 12–13, priklausomai nuo kasdieninių procedūrų ir paslaugų poreikio. Paslaugų paskyrimai ir poreikiai yra nustatomi namuose juos aplankant specialistų komandai: šeimos gydytojui, psichologui, socialiniam darbuotojui, slaugytojui. Sudaromas paslaugų planas, kuris vykdomas ir esant poreikiui, koreguojamas paliatyvios slaugos laikotarpiu. 2014 m. paliatyvios medicinos paslaugų atlikta 2851 (2013 m. -3228), slaugos namuose – 6258,  (2013 m. -6647)  Šias paslaugas gauna nuolatinės slaugos 615, o  nuolatinės priežiūros poreikį turintieji asmenys  83, viso - 698. (2013 m. -628).  Slaugos paslaugos, atliekamos pagal projektą integralios pagalbos komandų, nedubliuojamos apylinkės slaugytojų.  Akivaizdus paslaugų gavėjų skaičiaus didėjimas vykdant projektą rodo namuose slaugomų asmenų aptarnavimo apimčių padidėjimą, kas neabejotinai prisideda prie asmenų gyvenimo kokybės pagerėjimo ir pagalbos slaugomų asmenų šeimos nariams.  

Per 2014 metu pacientų namuose suteikta 31958 įntegralios pagalbos paslaugų valandos, iš jų slaugos - 21902 val., socialinės globos – 10056 val. ir atlikta 1854 medicininės  procedūros namuose (kraujo paėmimas tyrimams, injekcijos į veną, injekcijos į raumenis, lašelinės  infuzijos, žaizdų tvarkymas, perrišimai, stomų, drenų priežiūra, atlikti skiepijimai, šlapimo paėmimas tyrimams, EKG užrašymas ir kt.).  Gulintiems pacientams kineziterapeuto ir masažuotojo paslaugos padeda išvengti kontraktūrų, pragulų, didėja jų judėjimo galimybės ir kt.

 

 

 

VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ILGALAIKIO STEBĖJIMO PO ŪMIŲ IR DĖL LĖTINIŲ SUSIRGIMŲ APIMTYS

 

Ilgalaikio stebėjimo apimtys dėl  ūmių ir lėtinių susirgimų, kuriems reikalingas ilgalaikis stebėjimas,  didėja daugiausia dėl to, kad santykinai nemažėja prisirašiusių vyresnio amžiaus gyventojų skaičius, kuriems reikalingas ilgalaikis stebėjimas, nuolatinis gydymas, reabilitacinės priemonės, slauga namuose ir kt.  Ilgalaikis stebėjimas  2014 m.  reikalingas 22657 (2013 m. -  22334; 2012 m. – 21613;) ligoniams. Nemažėja sergančių  endokrininėmis, onkologinėmis, kraujotakos, lėtinėmis  kvėpavimo sistemos ligomis, o nežymiai sumažėjo asmenų su psichikos ir elgesio sutrikimais, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis.

Vaikų sergamumas lėtinėmis ligomis treti metai iš lieka panašiame lygyje. 

Nėščiųjų įskaitoje didėjimo tendencijų nematoma: 2014 metų pabaigoje – 196 ( 2013 - 214; 2012 - 205).

 

Vaikų ir suaugusiųjų ilgalaikio stebėjimo po ūmių ir dėl lėtinių susirgimų apimtys 1000 gyventojų:

                                        Suaugusiųjų:

                      2014 m. — 22657,   tai yra , 512,67  - 1000 suaugusiųjų;

                      2013 m. — 22334,   tai yra, 547,4     - 1000 suaugusiųjų;

2012 m. — 21613,   tai yra, 512,9     - 1000 suaugusiųjų;

                     

                      Vaikų:

2014 m. — 2170,   tai yra, 236,2     - 1000 vaikų;

2013 m. — 2254,   tai yra, 236,5     - 1000 vaikų;

2012 m. — 2211,   tai yra, 219,0     - 1000 vaikų.       

Psichikos sveikatos centre skaičius gyventojų, įrašytų į stebimų ligų registrą, išlieka didelis  su   mažėjimo tendencija, turinčių priklausomybę narkotikams ir alkoholiui. Padidėjo  atliekamų ekspertizių dėl nusikalstamos veikos (padidėjo 36 ekspertizėmis per metus).

 

Metai

2014

2013

2012

 

 

 

 

Įrašytų į stebimų ligų registrą   skaičius                                       

3033

3245

3288

iš jų:

 

 

 

su psichine negalia                                                                                           

724

716

668

vaikai iki 16 m. su psichine negalia                                                                      

89

84

95

atliktų  ekspertizių  skaičius                                                                              

501

465

322

Įrašytų į  priklausomybių ligų registrą                                                                 

804

909

846

iš jų:

 

 

 

priklausomybė narkotikams                                                                               

81

116

97

priklausomybė alkoholiui                                                                                                 

723

792

730

alkoholinės psichozės                                                                                             

32

18

20

 

 

Pagal 2009 metais Jungtinėms tautoms paruoštą programą gautas finansavimas ir 2010 metais pradėtas ir vykdomas pakaitinis gydymas metadonu. Besigydančių metadonu pacientų sumažėjo dėl jų patekimo į įkalinimo įstaigas bei gydymosi režimo pažeidimų.

Iš Europos struktūrinių fondų lėšų 2010 m. gruodžio 17 d. SAM patvirtintas projektas „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas“   psichine liga sergantiems pacientams, kuris dienos stacionaro paslaugas teikia nuo 2013-07-01 ir jas gavo 305 pacientai.  Dienos stacionare 2014 m.  įvykdyta 5172 lovadieniai, vidutiniškai  1 pacientas  gavo paslaugas - 29,2 dienos  ( PSDF finansuojama ne daugiau 30 dienų per metus), vadinasi,  išnaudota maksimaliai.    Kiekvienam pacientui atliekama psichikos būklės įvertinimas, psicho diagnostika - pažintinių procesų asmenybės ir psicho emocinės būklės psichologinis įvertinimas, taikoma medikamentinis gydymas, individuali ir grupinė terapija,  medicinos psichologo konsultacijos, socialinio darbuotojo pacientų ir jų šeimos narių konsultavimas. Labai plačiai taikoma užimtumo terapija: muzikos, dailės, piešimo ant vandens,  šviesos terapija, audiovizualinė relaksacija, kompiuterinio raštingumo mokymas, masažas kineziterapija ir kt.  Pacientai gauna maitinimą, maisto gaminimo įgūdžius. Tai pagerina psichikos ligonių gydymo ir gyvenimo kokybę, skatinant neprarasti savarankiškumo buitiniuose ir darbiniuose įgūdžiuose, psichologinio bendravimo, fizinės reabilitacijos  neatitrūkstant nuo namų ir šeimos kasdieninių reikalų. Tai pagerina jų psichosocialinį komfortą bei jų sėkmingą  integraciją į visuomenę.  Apie pacientų pasitenkinimą paslauga byloja  jų raštiškos padėkos pacientų atsiliepimų knygoje bei įvairios meninės raiškos formomis sukurti darbai, tapę įstaigos reprezentavimo priemone.  Daug pacientų savo dėkingumą dienos stacionaro darbuotojams  išreiškė padėkų knygoje.

VšĮ Alytaus poliklinika, įgyvendindama 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdo projektą “Integralios pagalbos plėtra Alytaus mieste”, patvirtintą Lietuvos Respublikos Socialinės  apsaugos ir darbo  ministro 2013-04-17 įsakymu Nr.A1-164. Projekto vertė  pagal  finansavimo  ir administravimo sutartį  (2013-05-13)  kodas VP1-1.1-SADM-14-V-01-010  su Europos  socialinio fondo agentūra yra 1, 260 000   mln.  litų.   Projekto įgyvendinimas pradėtas 2013 06-01 ir tęsis iki 2015-09-01.  Šis projektas vykdomas  21 savivaldybėje. Pagal šį projektą  nuo 2013-07-01 pradėta integralių paslaugų (slaugos ir dienos socialinės globos ) teikimas namuose senyvo amžiaus ir žmonėms su negalia. Poreikis tokių paslaugų senėjant visuomenei nuolat didėjantis.  Prie poliklinikos yra prisirašę 698 pacientų, kuriems pripažintas nuolatinės slaugos ir specialusis priežiūros  poreikis.

 Pagal šį projektą medicininių paslaugų teikimas apmokamas iš projekto lėšų, o už dienos socialinės globos paslaugas pagal Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymą (Žin., 2006, Nr. 17-589) (VIIII skirsnis, 34 str. 4 d.).  mokama  iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir  pacientui primokant 20 procentų nuo jo pajamų, (asmens  gaunamos nuolatinės slaugos pašalpos, pensijos ir kt.) pagal gautą valandinį įkainį teiktam paslaugų valandų  skaičiui per mėnesį.   Pagal šį projektą  paslaugas gauna tik tie pacientai, kuriems yra reikalingos ir medicininės ( injekcijos, žaizdų, pragulų, dirbtinių kūno angų, drenų priežiūra, įvairios profilaktinės bei kitos  slaugos paslaugos) ir socialinės paslaugos (pagalba buityje,  asmens higienos paslaugos, paruošiant valgį, pamaitinant, tvarkant asmeninius reikalus, pagalba globojant, naudojantis įvairiomis techninės pagalbos priemonėmis ir kt.). 

VšĮ Alytaus poliklinikoje  dirba  4 mobilios komandos, teikiančios paslaugas namuose 5 dienas per savaitę.  Kiekviena komanda  aprūpinta transportu, būtiniausiomis techninės pagalbos,  slaugos ir darbo  priemonėmis, specialia apranga.  Iš viso 2014 metai integralios pagalbos paslaugas teikia 27 darbuotojai,  iš jų  6 slaugos specialistai, 10 slaugytojo padėjėjų, 1 kineziterapeutas, 1 masažuotojas, o socialines paslaugas teikia  2 socialiniai  darbuotojai ir 7 socialinių darbuotojų padėjėjai.

Visi mobilių komandų darbuotojai projekto lėšomis  buvo mokomi, keliama jų kvalifikacija ilgalaikės slaugos kokybės, pirmosios  pagalbos  klausimais, tobulinami jų praktiniai įgūdžiai ir kt. Per ataskaitinį laikotarpį apmokyta 22 darbuotojai, gavo 1072 mokymo valandas.

Mobilios komandos nariai  ne tik teikia socialinės globos ir medicininės slaugos paslaugas, bet ir konsultuoja neįgaliųjų šeimos narius namuose. Bendravimas su šeimos nariais, artimaisiais, artimiausios aplinkos žmonėmis,    konsultavimas  yra viena iš projekto veiklų.

                      Per 1,5 metų   integralios pagalbos paslaugas gavo 91 asmuo,   iš kurių 70 yra  ir socialinės globos gavėjai. Konsultuota 100 šeimos narių. Kineziterapijos ir masažo paslaugas gavo 70 pacientų šeimos gydytojams numatant indikacijas ir priešparodymus jų teikimui.

Per 2014 metu pacientų namuose suteikta 31958 integralios pagalbos paslaugų valandos, iš jų slaugos - 21902 val., socialinės globos – 10056 val. ir atlikta 1854 medicininės  procedūros namuose (kraujo paėmimas tyrimams, injekcijos į veną, injekcijos į raumenis, lašelinės  infuzijos, žaizdų tvarkymas, perrišimai, dirbtinių angų, drenų priežiūra, atlikti skiepijimai, šlapimo paėmimas tyrimams, EKG užrašymas ir kt.).  2014 metais atliktas SADM nepriklausomas ekspertinis vertinimas, galutinės išvados dar nėra gautos.

Visos projekto veiklos  reglamentuotos pareiginiais nuostatais, darbo tvarkomis, taisyklėmis, procedūromis. Vykdoma savalaikis atsiskaitymas projekto administracijai,  Europos socialinio fondo agentūrai, Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriui.

 

 

PAPILDOMAI FINANSUOJAMOS IŠ PSDF LĖŠŲ PREVENCINĖS PROGRAMOS

 

Vykdomos valstybės  visos finansuojamos PSDF lėšomis prevencinės programos, tame tarpe ir storosios žarnos vėžio programa, kuri pradėta vykdyti nuo 2014m. sausio mėn. 2 d.

Per 2014 metus suteiktos 89386 prevencinės paslaugos  ir atliktos procedūros, t. y. 1638 paslaugomis ir procedūromis daugiau nei 2013 metais. Dalis paslaugų atlikta  pagal vykdomą Integralios pagalbos programą, kurios nėra dubliuojamos iš PSDF lėšų, ir PSDF lėšų šiai paskirčiai panaudota mažiau.  Vertinant atliekamų prevencinių paslaugų dinamiką matyti, kad geriausiai vykdyta priešinės liaukos vėžio ankstyva diagnostikos, gydytojų ir slaugytojų vizitai į namus (mieste ir kaime) pas neįgaliuosius asmenis, paliatyvios medicinos paslaugos bei slaugos personalo procedūros namuose, krūminių dantų silantavimas 7–14 m. amžiaus vaikams.

Mažėjant gimstamumui, kūdikių ir vaikų skaičiui (gimsta 2 kartus mažiau nei aštuoniolikmečių pereina į suaugusiųjų grupę), nedidėja fiziologinio nėštumo priežiūros bei vaikams teikiamos paslaugos absoliučiais skaičiais. Moksleiviai vieną kartą per metus profilaktiškai patikrinti (99,8 % visų moksleivių, reikalingų patikrinti), tačiau mažėjant jų skaičiui, absoliučiais skaičiais patikrintų moksleivių skaičius sumažėjęs. Imunoprofilaktika atlikta  savalaikiai  95,5 proc. (2012m. - 94,9 proc.) vaikų. Skiepyti vaikus  5 tėvai atsisakė visiškai, 12 atsisakė kai kurių skiepų (2013 m. atsisakė 12 vaikų tėvai) .

Nuo 2011 metų vasario mėnesio atidaryta motinystės ir tėvystės mokykla nėščiosioms „Mažulis“ tęsia veiklą. Paskaitos vyksta reguliariai  pagal grafiką, dėstomos penkios temos: „ Ką reikia žinoti moteriai nėštumo laikotarpiu“, medikamentų ir lėtinių susirgimų kontrolė nėštumo metu“, Motinystės ir tėvystės atostogos ir jų apmokėjimo tvarka“, „ Kaip sumažinti gimdymo baimę, susijusią su nėštumu ir gimdymu, pogimdyvinės depresijos profilaktika ir prieraišios tėvystės principai“ „ natūralaus maitinimo, savalaikės vakcinacijos reikšmė“. Tolesnis nėščiųjų mokymas tęsiamas ligoninėje, supažindinant tėvus su gimdymo procesu, ankstyvojo pogimdyvinio laikotarpio ypatumais.   Iš viso paskaitytos 34 paskaitos, kurias klausė 559 (2013 m - 522) klausytojų. Tai prisidėjo prie geresnio įstaigos personalo bendradarbiavimo su nėščiosiomis moterimis, jų šeimomis, jaunais tėvais perteikiant žinias ir jas pritaikant kūdikių ir vaikų sveikatos gerinimui, ligų profilaktikai. 2014 metais programinėmis ir rėmėjų lėšomis išleista atnaujintas „Vaiko sveikatos žurnalas“, (nauja laida papildyta informacija pagal naujus teisės aktus ), kuriame daug informacinės medžiagos profilaktiniais, ligų, nelaimingų atsitikimų, sveikos gyvensenos principais, ligų profilaktika  ir kitais prevenciniais klausimais.

  Pagal  Infekcinių ligų prevencijos programą 31  ikimokyklinio amžiaus vaikas paskiepytas pneumokokine vakcina, užkertant kelią sirgti sunkiomis šios infekcijos formomis.  Tęsta „Jaunimo sveikatos mokymo“, „Ankstyvos regos korekcijos, „Paauglių smurto ir savižudybių prevencinės“ programos prisideda prie vaikų sveikatos išsaugojimo, kai pagal SAM teisės aktus lėšos iš PSDF nenumatytos ir jos buvo finansuotos iš Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos  priežiūros specialiosios programos lėšų.

 

 

 

 

MIRTIES PRIEŽASČIŲ STRUKTŪRA ALYTAUS MIESTE 2012–2014 METAIS

 

Mirtingumas pagal priežastis

2014 metai

2013 metai

2012 metai

 

Skč.

%

Skč.

%

Skč.

%

 

 

 

 

 

 

 

Kraujotakos sistemos ligos

335

58,98

265

44,3

346

55,0

 

 

 

 

 

 

 

Piktybiniai navikai

108

19,01

99

16,5

143

22,7

 

 

 

 

 

 

 

Kvėpavimo sistemos ligos

19

3,35

12

2,0

27

4,3

 

 

 

 

 

 

 

Išorinės priežastys (traumos, apsinuodijimai, savižudybės, autoįvykiai ir kt.)

43

7,57

134

22,4

50

7,9

 

 

 

 

 

 

 

Kiti susirgimai

63

11,09

87

14,5

62

9,9

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

568

 

597

 

  628

 

 

Bendras mirtingumas turi tendenciją mažėti, 29 asmenimis mirė mažiau nei pernai.  Dėl širdies ir kraujagyslių ligų  2014  metais mirtys  pirmoje vietoje ir yra  (58,98 proc. nuo visų mirusių), ( 2013 m.- 44,3proc.).  Mirtys nuo piktybinių  navikų 19,01proc.. ( 2013 m – 16,5 proc. gyv.) ir atsidūrė antroje vietoje, bet net 3 kartus  sumažėjo mirtys nuo  išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų, savižudybių, autoįvykių ir kt.) ir yra – 7, 57 proc. , kai 2013 metais dėl šių priežasčių   buvo mirę 22,4 proc. visų mirusių ( buvo antroje vietoje po širdies kraujagyslių ligų).

Alytaus mieste gimstamumas ir turi tendenciją  ir toliau mažėti.

                      2014 metais Alytaus mieste gimė 548 naujagimiai (2013 m. – 548; 2012 m.-558) iš kurių 160 gimę užsienyje ( 2012m-130).

Kūdikių mirtingumas (0 – 1 m. amž.) prie poliklinikos prisirašiusių 2014 metais yra 0, (2013 m. – 0 ; 2012 m. yra 1,7 - 1000-čiui gimusių). Vaikų, prisirašiusių prie poliklinikos yra mirę 2, iš kurių  1 dėl sunkaus apsigimimo,  ir 1 dėl širdies sustojimo nepatikslintos etiologijos, (2013 metais  - 0).

 

 

VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS  GAUTOS  LĖŠOS  IR    ŠALTINIAI  BEI  ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS

 

Per  2014 – sius finansinius metus viešoji įstaiga Alytaus  poliklinika gavo 13974,10 tūkst. Lt asignavimų (piniginių lėšų) sumą. Nemokamai gauto turto vertė sudarė 185,70 tūkst. Lt, o gautos teisės naudotis ilgalaikiu turtu – 9,36 tūkst. litų. Iš jų pagal finansavimo šaltinius :

 

     

            Rodiklio pavadinimas

PSDF biudžeto lėšos

Savosios lėšos

Savivaldybės lėšos

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Europos sąjungos lėšos

Kitas finansa-vimas, parama

1. Gauti asignavimai, tūkst. lt

12088,35

1231,18

30,83

128,25

474,77

20,72

 iš jų:  už atliktas PASP paslaugas

8017,38

 

 

 

 

 

          už gerus darbo rezultatus

1186,70

 

 

 

 

 

          už vykdytas sv. programas

623,60

 

30,83

 

 

 

          už skatinamąsias paslaugas

905,28

 

 

 

 

 

       už slaugą namuose ir palia-tyvią mediciną

407,69

 

 

 

473,02

 

         už gydytojų specialistų paslaugas

547,93

 

 

 

 

 

        už psichikos dienos stacionaro paslaugas

399,77

 

 

 

 

 

          už socialinę dienos globą

 

21,21

 

127,94

 

 

          už mokamas sveikatos priežiūros paslaugas

 

1196,70

 

 

 

 

          finansinės veiklos pajamos

 

7,40

 

 

 

 

          už kitas paslaugas

 

3,23

 

 

 

 

          kiti asignavimai

 

2,64

 

0,31

1,75

20,72

 

 

 

 

 

 

 

2. Nemokamai gautas turtas ir atsargos, tūkst. lt

 

 

 

 

 

185,70

3. Gautos teisės naudotis ilgalaikiu turtu, tūkst. lt

 

 

 

 

 

9,36

 

 

 

 

DETALIAU APIE  SVEIKATOS PROGRAMOMS GAUTĄ FINANSAVIMĄ:

 

                                                                                              Programai skirtos lėšos, litais

                                                                                                      2014 m.            2013 m.

 

1. Sveikatos programos, finansuojamos Alytaus miesto savivaldybės:                                                                                                                                                                                            

1.1. Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusios regos korekcija        12773                 21739

1.2. Jaunimo sveikatos mokymo centras                                        4000                  7849                

1.3. Vaikų ir paauglių smurto ir savižudžių prevencija                  1996                  5900

1.4. Infekcinių ligų profilaktika                                                      5992                  9991

1.5. Tėvystės ir motinystės mokykla „Mažulis“                             3991                  6296  

1.6. Farmakoterapijos metadonu programos tęstinumas                 2082                  4083                                                                               .                                                                                          viso :              30834                55858  

               Visos šios sveikatos programos buvo pilnai įvykdytos, o joms skirtos finansavimo lėšos panaudotos.   

2. Finansuojamos valstybės (PSDF) tiesiogiai pagal atliktas konkrečias paslaugas ir bazinius įkainius, kaip pagrindinio finansavimo nuo rezultatų priklausanti kintama dalis:

2.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija                        47825                44908             

2.2. Priešinės liaukos piktybinių navikų ankstyva diagnostika       95987              105676             

2.3. Mamografinė patikra dėl krūties piktybinių navikų                 27023                25440              

2.4. Informavimas apie didelę širdies ir kraujag. ligų tikimybę    215980              212189

2.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika                       202553                       0

2.6. Vaikų krūminių dantų dengimas silantavimo medžiagomis    56180                60255                                      

                                                                                            viso :            645548              448468             

 

 

 

 

 

 

 

 

            GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS PER ATASKAITINIUS

 FINANSINIUS  METUS

 

Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika 2014 metais gautas lėšas pagal lėšų šaltinius panaudojo šioms išlaidoms:

                                                                                                                                          tūkst. Lt

     

            Turto pavadinimas

PSDF biudžeto lėšos

Savosios lėšos

Savivaldybės lėšos

Europos sąjungos lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Kitas finansa-vimas

1. Darbo užmokestis

7794,34

314,69

9,74

292,70

97,76

 

2. Įnašai socialiniam draudimui

2717,46

143,99

3,02

131,56

30,30

 

3. Maitinimas

31,71

 

 

 

 

 

4. Medikamentai

650,99

161,22

8,07

34,37

 

 

5. Transporto išlaikymas

38,92

29,44

 

13,00

 

3,40

6. Apranga ir patalynė

 

 

 

1,68

 

 

7. Spaudiniai

43,25

2,58

1,80

 

 

1,00

8. Kitos prekės

138,79

63,27

0,10

0,11

 

 

9. Komandiruočių išlaidos

4,72

2,42

 

0,72

 

 

11. Ilgalaikio materialaus turto

      remontas

20,72

94,87

 

 

 

 

12. Kvalifikacijos kėlimas

28,95

17,41

 

6,19

 

2,62

13. Komunalinės ir ryšių

      paslaugos:

 

 

 

 

 

 

13.1. Šildymas

199,02

 

 

 

 

 

13.2. Elektros energija

104,39