Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-59 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO VIDUI SIMANAUSKUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Darbo kodekso 95 ir 99 straipsniais, 108 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 144 straipsnio 5 dalimi, Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir kitomis darbo apmokėjimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“, atsižvelgdama į Vido Simanausko 2015 m. vasario 20 d. prašymą Nr. S-15/27, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Leisti viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriui Vidui Simanauskui dirbti papildomą darbą Alytaus kultūros ir komunikacijos centre kamerinio choro „Varsa“ meno vadovu.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti darbo sutartį su Vidu Simanausku ir nustatyti darbo laiką nepažeidžiant Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatų

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

Į pradžią