Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-53 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Sprendimo priedas-DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2014 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“

VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2015-03-09

Alytus

 

I. ĮMONĖS PRISTATYMAS

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos vandenys“, įregistruota 1991 m. kovo 27 d., yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudaro 61 145 743 Lt. Kapitalas padalintas į 61 145 743 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 1 Lt.

Bendrovės steigėja – Alytaus miesto savivaldybė, įmonės buveinės adresas – Pulko g. 75, 62135 Alytus, tel. (8 315) 73 470, faksas (8 315) 55 586, el. paštas dzukvand@vandenys.lt, interneto tinklapio adresas www.vandenys.lt.

Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams ir kitiems vartotojams (abonentams). Bendrovė eksploatuoja visą vandentvarkos ūkio infrastruktūrą, pradėjusią veikti nuo 1968 metų: tris vandenvietes, dvi vandens nugeležinimo-dezinfekavimo ir II-o pakėlimo stotis, 221 km vandentiekio tinklų, septynias vandens spaudimo padidinimo siurblines, 206 km ūkio-buities nuotekų tinklų, 35 nuotekų siurblines, nuotekų valymo įrenginius (su mechaniniu ir biologiniu valymu, įskaitant denitrifikacijos įrenginius), dumblo apdorojimo ir džiovinimo įrenginius ir 142 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų. Bendra įmonės ilgalaikio turto vertė 2014 metų pabaigoje sudarė per 144 mln. Lt.

Bendrovės vadovas – direktorius Rolandas Žakas. Vadovauja įmonei nuo 1992 metų.

 

II. ĮMONĖS 2014 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

 

1. Veiklos rezultatai.

Vykdydami ūkinę–finansinę veiklą, ataskaitiniais metais uždirbome 363 tūkst. Lt pelną (prieš apmokestinimą). Iš to skaičiaus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pelnas sudaro 287 tūkst. Lt. Iš ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimo veiklos uždirbta 40 tūkst. Lt pelno, iš finansinės-investicinės veiklos uždirbta 25 tūkst. Lt pelno, kitų paslaugų teikimo veiklos – 7 tūkst. Lt, kitos veiklos – 4 tūkst. Lt. Įvertinant apskaičiuotą pelno mokestį, 2014 metais uždirbome 329 tūkst. Lt grynojo pelno.

Bendrovės finansinėje atskaitomybėje 2014 metų pabaigoje buvo apskaitoma 1 694 tūkst. Lt nepaskirstytų nuostolių. Šie nuostoliai dalinai padengti 2014 metais uždirbtu pelnu ir įmonės finansinėje atskaitomybėje iš viso liko 1365 tūkst. Lt nepaskirstytų nuostolių.

 

2. Veiklos rezultatų apžvalga.

Ataskaitiniai 2014 metai, vertinant pagal pasiektus veiklos rezultatus, buvo sėkmingi. Visus metus dirbome pelningai ir juos užbaigėme uždirbdami 329 tūkst. Lt grynojo pelno. Pelningai pavyksta dirbti jau trečius metus iš eilės. Mūsų įmonės rezultatai visų pirma priklauso nuo Alytaus miesto vartotojų, veikiančių įmonių, jų veiklos sėkmės. Rezultatai leidžia pasidžiaugti, kad Alytaus mieste ekonominė situacija gerėja, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai, pasibaigus ekonominio nuosmukio laikotarpiui nuo 2010 metų ne tik stabilizavosi, bet ir pradėjo didėti. Jeigu praėjusiais metais pardavimai augo tik kelių miesto pramonės įmonių sėkmingos veiklos dėka, ataskaitiniais metais didėjimas stebimas praktiškai visose vartotojų grupėse. Pardavimai didėjo ir tiek daugiabučių, tiek individualių namų gyventojų grupėje. Įvertinant tai, kad gyventojų skaičius Alytaus mieste nuolat mažėja, o vidutinis gyventojų amžius auga, galima teigti, kad ekonominė miesto gyventojų padėtis gerėja. Pažymėtina, kad pardavimų apimtims neturėjo įtakos ir nuo 2012 metų liepos mėnesio gerokai padidintos paslaugų kainos. Vartotojų jos negąsdina ir tiek pardavimų apimtys, tiek ir kasmet atliekami tyrimai rodo, kad geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nėra didelės ir jos tikrai atitinka suteikiamų paslaugų kokybę. Būtent to mes ir siekiame.

Ataskaitiniais metais pelno pavyko uždirbti net nežiūrint į tai, kad pradėti eksploatuoti nauji dumblo apdorojimo įrenginiai. Tiesa, dalis jų eksploatavimo sąnaudų buvo įskaičiuota į paslaugų kainas, tačiau tikrai ne visos. Pradedant eksploatuoti visiškai naujus įrenginius, nebuvo skaičiuojami įrangos priežiūros ir remonto darbai, papildomi darbuotojų etatai, kurie buvo neišvengiami ir kt.

Esama stabili ekonominė situacija užtikrina pastovias pajamas, leidžia daugiau susikoncentruoti vykdant kitas veiklas. Ypač įgyvendinant investicinius projektus, kurie turi didelę įtaką įmonės paslaugų kokybei ir veiklos rezultatams, darbų organizavimui ir pan.

 

3. Metinių finansinių ataskaitų auditas.

Įmonės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio – balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir aiškinamojo rašto – patikrinimą atliko uždaroji akcinė bendrovė „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.

Auditorius nepateikė pastabų dėl įmonės parengtų finansinių ataskaitų. Auditoriaus nuomone, bendrovės pateiktos metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įmonės 2014-12-31 finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Verslo apskaitos standartais.

 

4. Investiciniai projektai.

Artėja prie pabaigos ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų paramos programos laikotarpis. Atitinkamai baigiami vykdyti projektai, kuriems pagal minėtą programą buvo skiriamos ES paramos lėšos. Šios paramos programos laikotarpis buvo ypač dosnus mūsų įmonei. Jeigu ankstesniu laikotarpiu (2004–2006 m.) praktiškai visiškai negavome lėšų, šiuo periodu buvo gauta daugiau kaip 100 mln. paramos lėšų. Tai išties labai didelis indėlis į Alytaus miesto vandentvarkos ūkį.

Pagal 2007–2013 m. laikotarpio programą, įmonė vykdė iš viso penkis projektus, iš kurių šiuo metu vykdomas tik vienas – „Alytaus vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“. Tačiau ir kai kuriuos kitus iš minėtų penkių projektų nebūtų galima laikyti galutinai įvykdytais, kadangi dar nėra pasiekti projektuose numatyti stebėsenos rodikliai, ar patvirtintos galutinės ataskaitos. Šiems darbams 2015 metais turėsime skirti ypač daug dėmesio. Siekiant tiksliau apibūdinti situaciją, trumpai apžvelgsime kiekvieną iš projektų:

– projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste“, kurio vertė daugiau kaip 50 mln. Lt, visos veiklos buvo užbaigtos 2013 metų pabaigoje. Ataskaitinių metų pradžioje pateikta projekto galutinė ataskaita, tačiau iki šiol ji nėra patvirtinta. Projekte numatytus stebėsenos rodiklius turime pasiekti iki 2015 metų pabaigos,    t. y., prie vandentiekio tinklų prijungti 923, o prie nuotekų tinklų – 913 individualių namų. Iki ataskaitinių metų pabaigos prie centralizuotų tinklų prisijungė ir bendrovės teikiamomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 639, o nuotekų tvarkymo paslaugomis – 687 namai;

– projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Alytuje“, kurio vertė 4,8 mln. Lt., veiklos taip pat buvo baigtos praėjusiais metais ir metų pabaigoje pateikta galutinė ataskaita. Tačiau ataskaita taip pat dar nėra patvirtinta. Projekte numatytus stebėsenos rodiklius įmonė turi pasiekti iki 2015 metų vidurio, t. y., prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungti 144 individualius namus. Iki ataskaitinių metų pabaigos prie centralizuotų tinklų prisijungė ir bendrovės teikiamomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 86 namai;

– projekto „Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, kurio vertė daugiau kaip 37 mln. Lt – statybos darbai buvo baigti 2013 metų rugpjūčio mėnesį. Iki ataskaitinių metų rugpjūčio 9 dienos tęsėsi defektų nustatymo ir šalinimo laikotarpis, kuris vėliau dar buvo pratęstas 3 mėnesiais, t. y., iki gruodžio 7 d. Iki nurodyto laikotarpio defektai buvo pašalinti, stebėsenos rodikliai pasiekti. Galutinė projekto ataskaita rengiama ir bus pateikta 2015 metų pradžioje;

– projekto „Alytaus vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“, kurio vertė daugiau kaip 8 mln. Lt, darbai buvo pradėti vykdyti 2014 metų viduryje. Projektas turi būti užbaigtas 2015 metų birželio mėnesį. Darbai vyksta sklandžiai, todėl veiklos turėtų būti užbaigtos laiku. Šis projektas laikinai finansuojamas pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį, todėl dar nėra galutinai aišku, kurio laikotarpio ES programai jis bus priskirtas. Pagal vykdymo terminus ir kitus aspektus jis visiškai atitinka ES 2007–2013 m. programos reikalavimus. Tačiau, jeigu truks šio laikotarpio programos lėšų, gali būti priskirtas sekančiam finansavimo laikotarpiui;

– projekto „Švarus vanduo ir aplinka – sveika visuomenė“, kuris įgyvendintas kartu su Alytaus miesto savivaldybe bei partneriais Baltarusijoje – Gardino miesto vandentvarkos įmone „Grodnovodokanal“, veiklos ataskaitiniais metais sėkmingai užbaigtos. 2014 metų rugsėjo mėnesį pateikta galutinė ataskaita, kurią Jungtinis techninis sekretoriatas patvirtino gruodžio pradžioje. Projekto vertė sudarė 3 ml. Lt. Tai vienintelis iš minėtų projektų, kurį būtų galima laikyti galutinai baigtu.

Taigi, esama situacija įpareigoja sutelkti daug daugiau pastangų siekiant įvykdyti projektų stebėsenos rodiklius ir prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų prijungti visus numatytus individualius namus. Tam gali reikėti skirti ir nuosavų lėšų. Taip pat matyti, kad minėti projektai buvo skirti daugiau plėtrai ir naujų veiklų (dumblo tvarkymo procese) sukūrimui. Žinoma, gera žinoti, kad visa tai Alytaus miesto gyventojams bei aplinkai duoda akivaizdžią naudą, tačiau negalima pamiršti ir jau eksploatuojamo turto (vandentiekio ir nuotekų tinklų, vandens gerinimo įrenginių, vandens išgavimo įrenginių, nuotekų siurblinių ir kt.) atstatymo, paviršinių (lietaus) nuotekų sutvarkymo problemų. Jas visas spręsti reikės, naudojantis ES paramos 2014–2020 m. laikotarpio programą. Tam bendrovė vykdo nemažai paruošiamųjų darbų, bei numato daug pastangų skirti ateinančiais metais.

 

III. 2015 METŲ PLANAI

 

Prioritetiniais 2015 metų tikslais laikome šių priemonių vykdymą:

1. Galutinai atsiskaityti už įvykdytus investicinius projektus su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra, siekiant galutinių ataskaitų patvirtinimo bei projektuose numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimo.

2. Sėkmingai užbaigti pradėtą įgyvendinti projektą „Alytaus vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“, pagal kurį bus rekonstruota pirmoji (pastatyta 1974 m.) vandentiekio stotis, esanti Pulko g. 75, Alytuje. Siekti, kad šis projektas būtų finansuojamas pagal ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų paramos programą.

3. Toliau tęsti reikalingus parengiamuosius darbus, siekiant maksimaliai pasinaudoti galimybėmis gauti paramos lėšas Alytaus miesto vandentvarkos ūkio atstatymui pagal numatomą 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą.

4. Vykdyti reikalingus parengiamuosius darbus dėl susidarančio išdžiovinto ir sukaupto dumblo sutvarkymo bei lietaus nuotekų išvalymo, siekiant sutvarkyti šias miestui svarbias aplinkosaugines problemas bei pasinaudoti galimybėmis gauti ES fondų paramos lėšas jų sprendimui.

5. Organizuoti bendrovės veiklą įvertinant naujo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, gauti licenciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai bei su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderinti bazines paslaugų kainas.

6. Parengti Alytaus miesto geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano, kuris patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimu Nr. T-220, reikalingas korektūras ir jas patvirtinti.

 

PASTABA. Detali bendrovės veiklos 2014 metų apžvalga ir rezultatai pateikti Metiniame pranešime (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                Rolandas Žakas

Į pradžią