Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-213 2015-03-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NAUJOJOJE G. 2F, TVIRTOVĖS G. 7 IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS TERITORIJOS ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NAUJOJOJE G. 2F, TVIRTOVĖS G. 7 IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS TERITORIJOS ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2015 m. kovo 17 d.  Nr.  DV-213 

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius, 2004-10-14 sprendimo Nr. T-177 5 punktu patvirtintą detalųjį planą,

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų Naujojoje g. 2F, Tvirtovės g. 7 ir valstybinės žemės teritorijos Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus;

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. projekto iniciatorė ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Alytaus apskrities futbolo federacija;

                      2.2. žemės sklypų adresai ir kadastro numeriai – Naujoji g. 2F (1101/0008:55), Tvirtovės g. 7 (1101/0008:73) ir valstybinės žemės teritorija;

                      2.3. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – apie 3,0 ha;

                      2.4. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos;

                      2.5. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypų ribas;

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

Į pradžią