Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-198 2015-03-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO UPELIO G. 10, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-03-03 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-1085-(8.18.):

                     1. T v i r t i n u parengtą Upelio g. 10 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                     1.2. iniciatorės – Edita Pangonienė, Monika Pilauskaitė ir Marija Palažijienė;

                     1.3. projekto tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį;

                     1.4. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, projektą parengė matininkė Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-790, išdavimo data 2008-12-03);

                     1.5. po projekto rengimo žemės sklypo Upelio g. 10 duomenys:

                     1.5.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.5.2. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.5.3. žemės sklypo plotas 0,0521 ha;

                     1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir V (aerodromų apsaugos ir sanitarinės zonos);

                     1.6. servitutai – nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

Į pradžią