Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-154 2015-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ RAMYBĖS G. 17, RAMYBĖS G. 17A IR A. JUOZAPAVIČIAUS G. 21, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72  punktu,  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-02-05 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-653-(8.18.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Ramybės g. 17, Ramybės g. 17A ir A. Juozapavčiaus g. 21, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės direktorius;

                     1.2. iniciatorės –Stasė Balynienė, Dovilė Rūta Neimanė ir Onutė Lekavičienė;

                     1.3. projekto tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

                     1.4. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, projektą parengė matininkė Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-790, išdavimo data 2008-12-03);

                     1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                     1.5.1. Stasė Balynienė, 0,0600 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0014:20);

                     1.5.2. Dovilė Rūta Neimanė, 0,0600 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0014:193);

                     1.5.3. Onutė Lekavičienė, 0,0545 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0014:15);

 

                     1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7. duomenys apie žemės sklypus po pertvarkymo:

                     1.7.1. Ramybės g. 17 (brėžinyje žymima Nr. 1):

                     1.7.1.1. plotas 0,0728 ha;

                     1.7.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.1.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir IXX – (nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos);

                     1.7.1.5. servitutai nenustatomi.

                     1.7.2. Ramybės g. 17A (brėžinyje žymima Nr. 2):

                     1.7.2.1. plotas 0,0657 ha;

                     1.7.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.2.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir IXX – (nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos);

                     1.7.2.5. servitutai nenustatomi;

                     1.7.3. A. Juozapavičiaus g. 21 (brėžinyje žymima Nr. 3):

                     1.7.3.1. plotas 0,0712 ha;

                     1.7.3.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.3.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7.3.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir IXX – (nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos);

                     1.7.3.5. servitutai nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

                    

Į pradžią