Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-147 2015-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72  punktu,  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-02-05 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-655-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Miklusėnų g. 36, Miklusėnų g. 38A ir valstybinės žemės sklypo Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius ir iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės direktorius;

                     1.2. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypų ribas;

                     1.3. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, projektą parengė matininkė Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-790, išdavimo data 2008-12-03);

                     1.4. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                     1.4.1. Lietuvos Respublika, 0,7326 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0002:00);

                     1.4.2. Lietuvos Respublika (žemės naudotoja – Alytaus suaugusių ir jaunimo mokykla), 0,9213 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0002:118);

                     1.4.3. Lietuvos Respublika (žemės naudotoja – Alytaus miesto savivaldybė), 0,9426 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0002:121);

                     1.5. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

                     1.6. duomenys apie žemės sklypus po pertvarkymo:

                     1.6.1. Miklusėnų g. 36 (brėžinyje žymima Nr. 2):

                     1.6.1.1. plotas 1,1122 ha;

                     1.6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.1.3. naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos;

                     1.6.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos) ir XXI (žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai);

                     1.6.1.5. servitutai nenustatomi.

                     1.6.2. Miklusėnų g. 38A (brėžinyje žymima Nr. 3):

                     1.6.2.1. plotas 0,8355 ha;

                     1.6.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.2.3. naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos;

                     1.6.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos) ir XXI (žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai);

                     1.6.2.5. servitutai nenustatomi.

                     1.6.3. valstybinės žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 1):

                     1.6.3.1. plotas 0,5790 ha;

                     1.6.3.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.3.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

                     1.6.3.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos) ir XXI (žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai);

                     1.6.3.5. servitutai nenustatomi.

                     1.6.4. valstybinės žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 4):

                     1.6.4.1. plotas 0,0699 ha;

                     1.6.4.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.4.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

                     1.6.4.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – IX (dujotiekių apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.6.4.5. servitutai nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

                    

Į pradžią