Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-34 2015-01-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NAUJOJOJE G. 136B IR NAUJOJOJE G. 136C, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72  punktu,  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-01-08 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-(8.12.)-89:

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Naujoji g. 136B ir Naujoji g. 136C, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius ir iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės direktorius;

                     1.2. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypus ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

                     1.3. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, projektą parengė matininkė Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-790, išdavimo data 2008-12-03);

                     1.4. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                     1.4.1. Lietuvos Respublika, 5,8382 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0001:11);

                     1.4.2. Lietuvos Respublika (žemės naudotojas – UAB „Draukas“), 0,2653 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0001:1036);

                     1.5. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.6. pertvarkomi žemės sklypai:

                     1.6.1. Naujoji g. 136B (brėžinyje žymima Nr. 7):

                     1.6.1.1. plotas 0,4758 ha;

                     1.6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.1.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.6.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.6.1.5. servitutas – kelio servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)) ir teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

                     1.6.2. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 3):

                     1.6.2.1. plotas 2,2266 ha;

                     1.6.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.2.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.6.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje).

                     1.6.2.5. servitutai nenustatomi.

                     1.6.3. Naujoji g. 136C (brėžinyje žymima Nr. 1):

                     1.6.3.1. plotas 1,3800 ha;

                     1.6.3.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.3.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.6.3.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XXI (žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos įrenginiai), XXVIII (vandens telkiniai, XXIX (paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.6.3.5. servitutai nenustatomi.

                     1.6.4. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 4):

                     1.6.4.1. plotas 1,1272 ha;

                     1.6.4.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.4.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.6.4.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos);

                     1.6.4.5. servitutai nenustatomi.

                     1.6.5. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 5):

                     1.6.5.1. plotas 0,4034 ha;

                     1.6.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.5.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

                     1.6.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos);

                     1.6.5.5. servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

                     1.6.6. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 6):

                     1.6.6.1. plotas 0,4905 ha;

                     1.6.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.6.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.6.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai, krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                     1.6.6.5. servitutai nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

                    

Dokumento priedai:
DV-34 - Priedas – DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NAUJOJOJE G. 136B IR NAUJOJOJE G. 136C, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
DV-34 - Priedas – DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NAUJOJOJE G. 136B IR NAUJOJOJE G. 136C, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
Į pradžią