Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-871 2014-12-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. gruodžio 15 d.  Nr.  DV-871

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

                                                                                                                                                                

 

 


                                                                                                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                     administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                        2014 m. gruodžio 15 d.

                                                                                                                                                                        įsakymo Nr. DV-871

                                                                                                                                                                        priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos

1.

Upelio g. 10 (1188-4000-1015; 1188-4000-1026; 1188-4000-1037)

apie 0,0600

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatorės – Edita Pangonienė, Monika Pilauskaitė ir Marija Palažijenė atsižvelgiant į 2014-11-26 prašymą.

2.

Savanorių g. 4 (1101/0018:0089)

apie 0,1600

Visuomeninės paskirties teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypo ribas

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatorės – Alytaus visuomenės sveikatos centras ir Alytaus kraštotyros muziejus atsižvelgiant į 2014-12-01 prašymą.

3.

Valstybinės žemės teritorija

apie 1,5

Rekreacinių miškų sklypai

Formuojamas žemės sklypas rekreaciniams miškams eksploatuoti

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

4.

Likiškėlių g. 104A (1101/0023:43)

0,5046

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Pertvarkomos žemės sklypo ribos

Projekto iniciatoriai: garažų statybos ir eksploatavimo bendrija Nr. 30 ir Albinas Navickas. Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio Albino Navicko lėšomis.

5.

Medelyno g. 38 (1195-0003-2019, 1195-0003-2026, 1195-0003-2030) ir valstybinės žemės teritorija

apie 0,30

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos objektų teritorijos ir komercinės paskirties teritorija

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį ir formuojamas naujas žemės sklypas

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

6.

Vilties g. 18 (1101/0008:114) ir naujas valstybinės žemės sklypas (detaliajame plane pažymėtas Nr. 81)

0,7274

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos

Pertvarkomos žemės sklypų ribos

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – daugiabučio namo Vilties g. 18 savininkų bendrija atsižvelgiant į 2014-12-01 prašymą.

7.

Paparčių g. 2 (1101/0021:321)

apie 0,105

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,010 ha ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorius –Mindaugas Bernatavičius atsižvelgiant į 2014-12-08 prašymą.

8.

Paparčių g. 4 (1101/0021:48)

apie 0,110

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,020 ha ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė – Reda Gerybienė atsižvelgiant į 2014-12-03 prašymą.

9.

Gabijos g. 2 (1101/0004:1289)

apie 0,140

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,020 ha ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatoriai – Arvydas Jusčius ir Margarita Jusčiuvienė atsižvelgiant į 2014-12-02 prašymą.

10.

Kepyklos g. 19C (1196-5001-5011)

apie 0,250

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos objektų teritorijos ir komercinės paskirties teritorija

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį ir formuojamas naujas žemės sklypas

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusių asmenų lėšomis. Projekto iniciatoriai: Kęstutis Regina, UAB „Lankava“, Danutė Padgurskaitė, Silva Radiškevičienė, UAB „Albasa“, UAB „Rimkesta“, UAB „Domavita“, Ričiardas Margelis, Sigitas Antanavičius.

2016 m. vasario 15 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-129 redakcija

_____________________________

Į pradžią