Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-819 2014-12-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KEPYKLOS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72  punktu,  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014-11-20 žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-(8.12.)-3829:

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Kepyklos g. 4, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės direktorius;

                     1.2. iniciatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus duona“;

                     1.3. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą perdalijimo būdu ir suformuoti žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį;

                     1.4. projekto rengėja – K. Kazlausko IĮ „Geoplius“, projektą parengė Kęstutis Kazlauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-142, išdavimo data 2005-04-29);

                     1.5. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

                     1.6. pertvarkomi žemės sklypai:

                     1.6.1. Kepyklos g. 4 (brėžinyje žymima Nr. 2):

                     1.6.1.1. plotas 1,3297 ha;

                     1.6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.1.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.6.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos);

                     1.6.1.5. servitutas – kelio servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)).

                     1.6.2. naujas žemės sklypas (brėžinyje žymima Nr. 1):

                     1.6.2.1. plotas 0,3856 ha;

                     1.6.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.6.2.3. naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

                     1.6.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), IX (dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) ir XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos);

                     1.6.2.5. servitutas – kelio servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)).

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

                    

Į pradžią