Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-281 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-281

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad sprendimo priede žvaigždute (*) pažymėta vertė galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. T-302 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. spalio 30 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-281

                                                                                       

                                                                                      

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO

PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠAS

                                   

 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybei (toliau – savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą pagal panaudos sutartis laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

1.1. biudžetinėms įstaigoms;

1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija;

1.3. viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;

1.4. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;

1.5. asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse. Savivaldybės nekilnojamasis turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik tiems labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse. Asociacijų ir labdaros ir paramos fondų veiklas, kurios priskiriamos socialinei arba nacionalinio augumo sričiai, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-319 redakcija

 

1.6. politinėms partijoms;

1.7. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams;

1.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

2.  Sprendimą perduoti turtą pagal panaudos sutartį priima:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės taryba – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė didesnė kaip 5 000 Eur;

                      2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija

 

2.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo (kilnojamojo turto) ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė iki 5 000 Eur, taip pat ir trumpalaikio materialiojo turto.

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija

 

3. Sprendime turi būti nurodytas panaudos sutarties terminas ir turto panaudojimo paskirtis, taip pat gali būti nurodytos ir kitos panaudos sąlygos. Šios sąlygos privalo būti įrašytos į panaudos sutartį.

4. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

4.1. biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms (aprašo 1.2, 1.3 papunkčiai) –  ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui;

4.2. kitiems subjektams (aprašo 1.4–1.8 papunkčiai) – ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

5. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas šio aprašo 1.2–1.7 papunkčiuose nurodytiems subjektams, jeigu šie subjektai atitinka įstatymų nustatytus kriterijus ir yra pateikę dokumentus, kuriais pagrindžiama jų atitiktis įstatymų nustatytiems kriterijams.

6. Subjektai, nurodyti šio aprašo 1.1–1.8 papunkčiuose, norintys gauti savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį ar prašantys panaudos sutarties termino pratęsimo, miesto savivaldybės administracijai turi pateikti:

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija

 

6.1. motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

6.2. įstatų (nuostatų) kopijas, išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė;

6.3. pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą nuorašą (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims);

6.4. savivaldybės skyriaus arba specialisto, koordinuojančio tą veiklos sritį, kur veikia panaudos subjektas, išvadą, kad panaudos subjekto veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai (išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė, politines partijas);

                      6.5. Asociacijos, labdaros ir paramos fondai, politinės partijos, profesinių sąjungų susivienijimai ir juos sudarančios profesinės sąjungos (perduodant nekilnojamąjį turtą) – valstybės įmonės Registrų centro pažymą, įrodančią, kad neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto Alytaus miesto savivaldybėje.

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija

 

6.6. Neteko galios.

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija

 

 

7. Prieš sudarydamas panaudos sutartį panaudos gavėjas turi pateikti rašytinį įsipareigojimą panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito ilgalaikio  materialiojo turto remontui  atlikti.

          8. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta:

          8.1. pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos  gavėjo  pareiga  savo  lėšomis atlikti nekilnojamojo  daikto  einamąjį ir statinio kapitalinį   remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas  turto išlaikymo išlaidas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą ir  kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos;

          8.2. kalendoriniams metams pasibaigus, iki sekančių metų vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijai nekilnojamojo daikto panaudos gavėjas turi pateikti tai patvirtinančią informaciją apie neatlygintinai organizuotus renginius, veiklos rezultatus, užtikrinančius naudą visuomenei;

          2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-319 redakcija

            2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-201 redakcija

 

          8.3. panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikia panaudos davėjui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos.

          2017 m. kovo 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

          9. Panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

10. Asmenys, kuriems savivaldybės turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

11. Savivaldybės turto panaudos sutartį su panaudos subjektais sudaro savivaldybės turto valdytojas.

                      12. Savivaldybės turto panaudos sutartį, sudarytą pagal šio aprašo 1 priede pateiktą pavyzdinę savivaldybės turto panaudos sutarties formą, sprendime (įsakyme) įgaliotas asmuo pasirašo per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

13. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktu, parengtu pagal aprašo 2 priede pateiktą formą. Savivaldybės turto perdavimopriėmimo aktas su panaudos gavėju pasirašomas per 5 darbo dienas nuo savivaldybės turto panaudos sutarties pasirašymo dienos.

14. Savivaldybės turtas, perduotas pagal panaudos sutartį, grąžinamas abiems šalims pasirašius turto grąžinimo aktą ir susitarimą (kai sutartis nutraukiama prieš terminą) dėl turto panaudos sutarties nutraukimo. Šiuos dokumentus pasirašo pagal kompetenciją juos perdavę asmenys.

15. Savivaldybės turto valdytojas, valdantis patikėjimo teise savivaldybės turtą, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą ar administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį, gali ją nutraukti sutartyje numatytais pagrindais be atskiro savivaldybės tarybos sprendimo ar administracijos direktoriaus įsakymo.

______________________

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo

1 priedas

(Sutarties forma)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIS

 

20_____ m. ________________ d. Nr. ___________

Alytus

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

Panaudos davėjas ________________________________________________,

               (turtą perduodančios savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas ______________________________________________________________,

                                                   (atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal __________________________________________________________________________,

                         (įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

ir panaudos gavėjas __________________________________________________________,

(Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14                      straipsnyje nurodyto panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas _______________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal ______________________________________________________________________,

(įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

vadovaudamiesi _________________________________________________, sudarė šią  sutartį.           (sprendimo perduoti turtą pavadinimas, data, Nr.)

 

II. SUTARTIES SĄLYGOS

 

1. Panaudos davėjas pagal šią sutartį perduoda panaudos gavėjui, veikiančiam pagal savo įstatus (nuostatus), laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą:_________________________________________________________________.

(turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai;  trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

___________________________________________________________________________.

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki _______________.

                                                                                                                      (metai, mėnuo, diena)

 

III. PANAUDOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Panaudos gavėjas moka už perduotų negyvenamųjų patalpų administravimą, eksploatavimą, komunalines, ryšių bei kitas paslaugas pagal paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas.

4. Panaudos gavėjas per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos sudaro su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir kitas komunalines paslaugas.

5. Savo lėšomis apdraudžia visam sutarties galiojimo laikui gaunamą turtą panaudos davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių, trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir kitų draudiminių įvykių.

6. Panaudos gavėjas savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka (nekilnojamųjų daiktų) sutartį  įregistruoja Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, panaudos gavėjas išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

7. Panaudos gavėjas privalo naudotis daiktu pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį, tik sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatytai veiklai, griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių, per visą sutarties galiojimo laiką nekeisti turto (pastato / patalpų) paskirties.

8. Panaudos gavėjas privalo sudaryti sąlygas panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduotas turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ir negali šio turto išnuomoti ar kitaip perduoti naudoto tretiesiems asmenims.

9. Panaudos gavėjas gali pagerinti ar pertvarkyti turtą (patalpas) nekeisdamas jo paskirties, tik Alytaus miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą leisti jį rekonstruoti.

10. Panaudos gavėjas privalo savo sąskaita daryti jam perduoto turto einamąjį ir kapitalinį remontą.

11. Panaudos gavėjas privalo atlyginti panaudos davėjui nuostolius, jeigu perduotas turtas dėl neatliktų priežiūros ar paprastojo remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas.

12. Panaudos gavėjas likus vienam mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu praneša panaudos davėjui apie grąžinamą turtą.

13. Panaudos sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, panaudos gavėjas per 10 kalendorinių dienų grąžina turtą panaudos davėjui tos būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgdamas į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo turto.

14. Panaudos sutarties pasibaigimo dieną panaudos gavėjas privalo įvykdyti visus mokestinius įsipareigojimus.

 

IV. PANAUDOS DAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Panaudos davėjas, nepažeisdamas panaudos gavėjo teisių, turi teisę tikrinti, ar panaudos gavėjas naudojasi turtu tinkamai pagal paskirtį ir sutartį.

16. Panaudos davėjas perduoda panaudos gavėjui 1 punkte nurodytą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

17. Panaudos davėjas pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui, iš panaudos gavėjo per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo dienos priima jam grąžinamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

 

V. KITOS SĄLYGOS

 

18. Panaudos gavėjo lėšos, panaudotos turtui pagerinti ar pertvarkyti, neatlyginamos.

19. Kalendoriniams metams pasibaigus, iki sekančių metų vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikti informaciją apie neatlygintinai organizuotus renginius, veiklos rezultatus, užtikrinančius naudą visuomenei, bei pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas ar kitą informaciją.“

 Kitos sąlygos _______________________________________________.

                                           (numatytos sprendime)

2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-319 redakcija

 

191. Panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos privalo pateikti panaudos davėjui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos.

2017 m. kovo 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

VI. SUTARTIES pasibaigimas

 

20. Ši sutartis pasibaigia:

20.1. jos terminui pasibaigus;

20.2. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

21. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

21.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

21.2. jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas  turtas;

21.3. jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo priėmimo metu duoto įsipareigojimo savo lėšomis atlikti jam perduoto nekilnojamojo turto einamąjį ar kapitalinį remontą;

21.4. jeigu panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

21.5. panaudos davėjui pareikalavus, kai perduotas turtas reikalingas savivaldybės ar visuomenės poreikiams tenkinti;

21.6. pasibaigus panaudos subjektui kaip juridiniam asmeniui.

22. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta vienai šaliai įspėjus kitą šalį apie numatomą sutarties nutraukimą prieš vieną mėnesį.

23. Sutarties nutraukimo atveju iki planuojamos sutarties nutraukimo dienos šalys privalo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, o tuo atveju, jei sutartis nutraukiama dėl kitos šalies kaltės – kaltoji šalis privalo atlyginti kitos šalies išlaidas ir patirtus nuostolius.

 

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

24. Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčai sprendžiami teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Pasibaigus šios sutarties terminui su panaudos gavėju, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas sąlygas, ši  sutartis gali būti pratęsta naujam terminui teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Panaudos gavėjas, pageidaujantis pratęsti panaudos sutartį, kreipiasi raštiškai į panaudos davėją ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties termino pasibaigimo dėl galimybės pratęsti panaudos sutartį naujam terminui.

27. Vykdydamos sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

28. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie surašyti raštu ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir antspaudais.

29. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. __________________________________________________, ______ lapas (-ai);

                                           (sprendimo, suteikiančio teisę perduoti turtą, kopija)

2. ____________________________________________________, _____ lapas (-ai).

                           (kiti dokumentai)

 Kilnojamajam turtui šios sutarties 3-6, 9-11 punktai nepildomi.

 

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Panaudos davėjas

Panaudos gavėjas

 (Adresas, telefonas/faksas)

(Pareigos, vardas ir pavardė)

______________________

(parašas)

A. V.

(Adresas, telefonas/faksas)

(Pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________

(parašas)

A. V.

Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Akto forma pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

20____ m.  ________________ d. Nr. _____

Alytus

 

Panaudos davėjas ______________________________________________________,

         (turtą perduodančios savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

                                                (atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal __________________________________________________________________________,

                        (įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

perduoda, o panaudos gavėjas _______________________________________________________,

                                                                    (panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

                                                (atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal __________________________________________________________________________

                    (įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

 

priima savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________.

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą).

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ___________________________________.

                                                                  (nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui ir panaudos gavėjui.

 

Perdavė ________________________________

        (panaudos davėjo pareigų pavadinimas)               (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

Priėmė________________________________

             (panaudos gavėjo pareigų pavadinimas)          (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

A.V.

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią