Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-237 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

Vilija Ramanauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Vilma Krušnienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Skaistė Ulčickaitė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Edmundas Čečėta, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

Rima Mockevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

Daiva Latvytė, socialinių nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) atstovė, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras;

Kęstutis Bernatavičius, sporto NVO atstovas, šokių studija „Alemana“;

Tomas Nikulinas, kultūros NVO atstovas, Kultūros ir meno taryba;

Leonora Okunevičienė, sveikatos NVO atstovė, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“;

Lukas Stravinskas, švietimo NVO atstovas, Alytaus miesto švietimo taryba;

Lina Sosunovičienė, verslo NVO atstovė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialas;

Žydrūnė Česonytė, jaunimo NVO atstovė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.

2015 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-151 redakcija

2016                                       gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-359 redakcija

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-159 redakcija

2017                                       gegužės 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-214 redakcija

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

 

2.      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30 d.

sprendimu Nr. T-237

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – taryba) paskirtį, sudarymą, funkcijas ir veiklos organizavimą.

                      2. Taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, skatinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką. Savo veikloje taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. Taryba sudaroma iš Alytaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų.

                      3. Nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) – nuo valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas.

                      4. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Tarybos nariams už dalyvavimą tarybos veikloje nemokama.

 

II. TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                      5. Tarybos tikslas – skatinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir NVO plėtros politikos formavimą savivaldybėje.

                      6. Tarybos uždaviniai:

                      6.1. skatinti ir remti savivaldybės ir NVO bendradarbiavimą savivaldybės raidos, verslo plėtros, jaunimo reikalų, švietimo, kultūros ir meno, sporto, socialinių paslaugų ir paramos, sveikatos priežiūros ir sveikatingumo, bendruomeniškumo bei kitose NVO veiklos srityse;

                      6.2. skatinti savivaldybės NVO dalyvavimą Lietuvos Respublikos, tarptautiniuose, regioniniuose NVO rėmimo konkursuose, fonduose ir programose;

                      6.3. organizuoti NVO veiklos viešinimą savivaldybėje;

                      6.4. skatinti naujų NVO steigimą savivaldybėje;

                      6.5. vertinti ir skleisti informaciją apie valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų planuojamą veiklą, susijusią su NVO, galimas bendradarbiavimo kryptis;

                      6.6. konsultuotis su NVO ir prireikus kurti bendras konkrečių klausimų sprendimo grupes;

                      6.7. vertinti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės NVO programų ar projektų finansavimo.

                      7. Tarybos funkcijos:

                      7.1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO veiklos skatinimo;

                      7.2. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvą, veiklą ir patirtį;

                      7.3. atlieka kitas priemones, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

 

III. TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS PAGRINDAI

 

                      8. Taryba sudaroma laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 tarybos narių – savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių – NVO, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

                      8.1. Juridiniai asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą nepriskiriami nevyriausybinėms organizacijoms, atstovų į tarybą deleguoti negali.

                      9. Tarybą sudaro 14 narių:

                      9.1. 7 NVO atstovai, kuriuos deleguoja jaunimo, kultūros, švietimo, socialinių paslaugų, sporto, sveikatos, verslo nevyriausybinės organizacijos ir vietos bendruomenės.

                      9.2. 7 savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai, iš kurių 4 deleguoja savivaldybės taryba, 3 skiria Savivaldybės administracijos direktorius;

                      10. Tarybos sudėtį tvirtina savivaldybės taryba. Tarybos narių kadencijos trukmė yra dveji metai.

                      11. Tarybos nariai nepasibaigus kadencijai gali būti atšaukti jį delegavusios institucijos ar NVO susirinkimo sprendimu.

                      12. Tarybos nariai gali pasitraukti iš šios veiklos, apie tai pranešę tarybos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 7 dienas.

                      13.Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Informacija apie tarybos posėdį ir jo darbotvarkę tarybos nariams pranešama ir posėdžio medžiaga pateikiama ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio. Darbotvarkė gali būti pildoma naujais tarybos narių siūlomais klausimais ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki posėdžio. Parengta darbotvarkė gali būti pildoma tarybos narių daugumai pritarus.

                      14. Pirmininkas ir pavaduotojas renkami kadencijai iš tarybos narių atviru balsavimu per pirmąjį tarybos posėdį.

                      15. Tarybos pirmininkas:

                      15.1. planuoja ir organizuoja tarybos darbą;

                      15.2. sudaro tarybos posėdžių darbotvarkę, šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

                      15.3. pasirašo tarybos posėdžių protokolus ir kitus su tarybos veikla susijusius dokumentus;

                      15.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės institucijų ir savivaldybės įstaigų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su NVO ar jų veikla susiję klausimai;

                      15.5. atstovauja tarybai valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus tarybos narius, pritarus tarybos nariams;

                      15.6 informuoja tarybos narius apie dalyvavimą atstovaujant NVO interesams, teikia kitą aktualią informaciją.

                      16. Tarybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių.

                      17. Eiliniai tarybos posėdžiai šaukiami esant svarstytiniems klausimams. Neeiliniai tarybos posėdžiai šaukiami pirmininko arba 1/3 tarybos narių iniciatyva.

                      18. Tarybos posėdžiai yra atviri. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuoti asmenys, kurie turi teisę kalbėti, po to, kai kalbėjo tarybos nariai.

                      19. Taryba priima sprendimus posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas pirmininko balsas.

                      20. Tarybos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri užfiksuojama protokole.

Tarybos sprendimai įforminami tarybos posėdžio protokolais, kuriuos pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Tarybos protokoliniai sprendimai yra rekomenduojamieji.

                      21. Taryba, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

                      21.1. dalyvauti rengiant savivaldybės teisės aktų, susijusių su NVO veikla, projektus;

                      21.2. kviesti į posėdžius savivaldybės administracijos ir įstaigų, kitų organizacijų atstovus, kuriuose sprendžiami klausimai susiję su tarybos uždavinių ir funkcijų atlikimu;

                      21.3. naudotis kitomis teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

                      22. Tarybos nariui nutraukus veiklą atstovaujamoje įstaigoje arba organizacijoje ar dėl kitų priežasčių pasitraukus iš tarybos, jį delegavusi institucija arba organizacija ne vėliau kaip per 1 mėnesį teikia naują kandidatūrą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      23. Šie nuostatai tvirtinami ir keičiami Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

____________________

Į pradžią