Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-550 2014-08-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ RENGIMO

 

2014 m. rugpjūčio 26 d.  Nr.  DV-550

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,

                      n u r o d a u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (žemės valdos) projektus pagal pridedamą sąrašą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

                                                                                                                                                                

 

 


                                                                                                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                     administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                        2014 m. rugpjūčio 26 d.

                                                                                                                                                                        įsakymo Nr. DV-550

                                                                                                                                                                        priedas

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (ŽEMĖS VALDOS) PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

 

Formuojamo/pertvar-komo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

 

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

 

Projekto tikslas

 

Pastabos

1.

Ulonų g. 33A (1198-8009-2011, 1198-8009-2022)

0,4828

Visuomeninės paskirties teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projektavimo darbai finansuojami Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšomis. Projektavimo darbai valstybinės žemės teritorijoje (unikalus Nr. 1101-0031-0061) vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

2.

Jazminų g. 20 (1198-7001-2014, 1198-7001-2147)

0,9779

Visuomeninės paskirties teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projektavimo darbai finansuojami Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšomis. Projektavimo darbai valstybinės žemės teritorijoje (unikalus Nr. 4400-1626-0983) vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

3.

A. Sakalausko g. 102 (1101/31:0 neregistruotas) ir Seinų g. 29 (1101/0031:306)

0,0770

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių koridorių teritorijos

Pertvarkyti žemės sklypus, pakeičiant gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribas

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projektavimo darbai finansuojami Jadvygos Domarkienės lėšomis. Projektavimo darbai valstybinės žemės teritorijoje vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

4.

Pievų g. 15 (4400-0687-2416, 4400-0687-2504, 4400-0687-2518, 4400-0687-2553, 4400-0687-2575)

apie 1,60

Pramonės ir sandėliavimo teritorijos

Formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį

Projektavimo darbai finansuojami projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. Projekto iniciatorė –VĮ Turto bankas atsižvelgiant į 2014-07-28 prašymą.

 

_____________________________

Į pradžią