Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-546 2014-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO  

 

2014 m. rugpjūčio 25 d.  Nr.  DV-546 

Alytus

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149):

                      1. T v i r t i n u parengtą aikštės prie S. Dariaus ir S. Girėno gatvės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                      1.1. planavimo organizatorius ir iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. projekto tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamai aikštei eksploatuoti;

                      1.3. projekto rengėja – UAB „GEOtomus“, projektą parengė matininkė Vilma Valaikaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FT-663);

                      1.4. po projekto rengimo žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas – paskirtis konservacinė, naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai;

                      1.5. žemės sklypo plotas 0,4632 ha;

                      1.6. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XIX (nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos), XXVII (saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

                      1.7. servitutai – nenustatomi.

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

Į pradžią