Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-225 2014-04-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PILĖNŲ G. 22 IR PILĖNŲ G. 24, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

  ĮSAKYMAS 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PILĖNŲ G. 22 IR PILĖNŲ G. 24, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 7 d.   Nr. DV-225 

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 72 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2014-01-20 raštą Nr. 2D-282 (12.149):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Pilėnų g. 22 ir Pilėnų g. 24, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                     1.2. iniciatoriai – Angelė Kvaščevičienė ir Linas Čaplikas;

                     1.3. projekto tikslas – atlikti bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimą, rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą;

                     1.4. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, projektą parengė matininkė Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-790, išdavimo data N2008-12-03);

                     1.5. į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

                     1.5.1. Angelė Kvaščevičienė, 0,20 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0028:111);

                     1.5.2. Linas Čaplikas, 0,20 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 1101/0028:108);

                     1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas – paskirtis kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7. pertvarkomi žemės sklypai:

                     1.7.1. Pilėnų g. 22, Alytuje:

                     1.7.1.1. plotas 0,1442 ha;

                     1.7.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.1.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7.1.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.1.5. servitutai – nenustatomi.

                     1.7.2. Pilėnų g. 24, Alytuje:

                     1.7.2.1. plotas 0,2556 ha;

                     1.7.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                     1.7.2.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.7.2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (ryšio linijų apsaugos zona), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.2.5. servitutai – nenustatomi.

                     2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas

______________

 

                    

Į pradžią