Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-43 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeisti nuostatų 6 ir 7 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ Leidimo atlikti KASINĖJIMO DARBUS Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-43

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 12 ir 13 straipsniais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     1. Tvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatus (pridedama).

                     2. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

                     2.1. 2010-04-29 sprendimą Nr. T-111 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą.

                     2.2. 2010-12-09 sprendimą Nr. T-219 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. T-111 patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų dalinio pakeitimo“.

                     Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.               

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. vasario 27 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-43

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ Leidimo atlikti KASINĖJIMO DARBUS Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – vietinė rinkliava) nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos rinkimą už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimą, rinkimo tvarką, dydžius, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, kai vykdomi žemės kasinėjimo darbai arba kiti darbai, susiję su eismo uždraudimu, apribojimu arba teritorijos aptvėrimu, galiojanti savivaldybės teritorijoje.

3. Vietinę rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys.

4. Vietinės rinkliavos dydį nustato savivaldybės taryba. Šį dydį savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali keisti kartą per metus, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis kaip 1,1.

5. Rinkliava įskaičiuojama į Alytaus miesto savivaldybės biudžetą.

 

II. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

6. Nustatomi šie vietinės rinkliavos dydžiai litais vienai parai leidime nurodytu terminu:

6.1. Rinkliava už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, kai laikinai nereikia uždrausti eismo:

Kasinėjimų zona

Važiuojamoji dalis

Lt už parą/

Eur* už parą

Šaligatviai

Lt už parą/

Eur* už parą

Žalieji plotai

Lt už parą/

Eur* už parą

Pagrindinės gatvės ir aikštės

150/43

40/11

20/5,7

Kitos asfaltuotos gatvės, įvažiavimo keliai, takai ir šaligatviai

 

100/28

 

30/8,6

 

10/2,8

Neasfaltuotos gatvės

20/5,7

 

10/2,8

6.2. Rinkliava už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, kai laikinai reikia uždrausti eismą:

Kasinėjimų vieta

 

Važiuojamoji dalis

Lt už parą/

Eur* už parą

Šaligatviai

Lt už parą/

Eur* už parą

Žalieji plotai

Lt už parą/

Eur* už parą

Pagrindinės gatvės ir aikštės

200/57

60/17

10/2,8

Kitos asfaltuotos gatvės, įvažiavimo keliai, takai ir šaligatviai

 

120/34

 

35/10

 

Neasfaltuotos gatvės

30/8,6

 

10/2,8

7. Jeigu kasinėjimo, dangos atkūrimo darbai neatliekami laiku arba užsitęsia eismo apribojimo uždraudimo ar ribojimo terminas, už leidimo pratęsimą už kiekvieną parą imama 6 punkte numatyta ir papildoma 60 Lt/17 Eur* rinkliava.

*Žvaigždute (*) pažymėta valiuta mokama nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-264 redakcija

 

8. Pagrindinės Alytaus miesto gatvės yra Jazminų, Jiezno, A. Juozapavičiaus, Jotvingių, Kalniškės, Kauno, Likiškėlių, Naujoji, Pramonės, Pulko, Putinų, Punsko, Raudonkalnio, Santaikos, Statybininkų, Vilniaus, Ulonų gatvės ir Rotušės aikštė.

9. Rinkliava didinama 5 kartus, jei dangos ardomos nepraėjus 5 metams nuo jų paklojimo.

10. Rinkliava neimama, kai likviduojamos avarijos ir statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbai finansuojami savivaldybės arba valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšomis trunka ne ilgiau kaip 5 dienas.

11. Avarijos likviduojamos ir danga atkuriama per penkias dienas. Konstrukcijų, paklotų gelžbetoniniuose kanaluose, avarijos likviduojamos ir danga atkuriama per 10 dienų. Avarijai įvykus žiemos metu, dangos atkūrimo darbai baigiami ir darbų pabaigos aktas surašomas, kai leidžia meteorologinės sąlygos.  

12. Sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą, išduodamas leidimas vykdyti žemės darbus jų terminą, atitinkantį sumokėtos rinkliavos dydį.

 

III. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

13. Nustatyto dydžio rinkliava mokama į savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą.        

14. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama, jeigu buvo sumokėta daugiau negu nustatė savivaldybės taryba, arba nebuvo išduotas leidimas vykdyti darbus.

15. Vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui pateikus prašymą Alytaus miesto savivaldybės administracijai.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius, Valstybės kontrolė ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

                      17. Rinkliava, paimta pažeidžiant šiuos nuostatus, grąžinama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Už šių nuostatų pažeidimus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią