Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-725 2013-10-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

  DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA

ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS 

IŠDAVIMO

 

2013 m. spalio 28 d. Nr. DV-725 

Alytus

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2012, Nr. 78-4025) 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2008, Nr. 76-3006; 2012, Nr. 78-4024) 11 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2011, Nr. 39-1869) 6 punktu, 2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 142-7321) 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“ bei 2013-04-25 sprendimu Nr. T-117 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo 3 punktu,

 i š d u o d u:

1. licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pagal 1 priedą;

2. licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pagal 2 priedą.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. spalio 28 d.           

įsakymo  Nr. DV-725

1 priedas

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUODAMOS  LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS,

SĄRAŠAS

             

Eil.

Nr.

Li-cen-cijos Nr.

    Įmonės pavadinimas, kodas,  adresas

Prekybos objekto pavadinimas, adresas

Licencijos

pavadinimas

Alkoholinių gėrimų pardavimo laikas val.

Pardavimo

būdas

Licencija

išduota

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

604

UAB „MINOLA“

k. 302845099

Strielčių g. 1, Medukštos k., Alytaus r.

Baras

Jaunimo g. 14A,  Alytuje

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

14–06

 

 

Gerti ten pat

 2013-10-28

 

______________________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. spalio 28 d.           

įsakymo  Nr. DV-725

2 priedas

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUOTOS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS,

S Ą R A Š A S

 

Eil.

Nr.

Licen-

cijos

Nr.

Įmonės pavadinimas, adresas

Įmonės

kodas             

Prekybos vieta ir adresas

Licencijos rūšis

Licencija

išduota

1

2

3

4

5

6

7

1.

538

UAB „MINOLA“

Strielčių g. 1, Medukštos k., Alytaus r.

302845099

Baras

Jaunimo g. 14A, Alytuje  

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

2013-10-28

 

____________________________

 

 

Į pradžią