Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-223 2013-04-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE TABAKO GAMINIŲ IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PREKYBA

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE TABAKO GAMINIŲ IR

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PREKYBA

 

2013 m. balandžio 16 d. Nr. DV-223

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290)  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2012, Nr. 78-4025) 16 straipsnio 3 dalimi, Tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2008, Nr. 76-3006; 2012, Nr. 78-4024) 11 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004-05-20 nutarimu  Nr. 618 patvirtintų Didmeninės  ir  mažmeninės   prekybos  alkoholio  produktais   licencijavimo   taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2011, Nr. 39-1869) 6  punktu,  2012-12-05 nutarimu Nr. 1450 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 142-7321) 1 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-01-20 sprendimu Nr. T-14 patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais  licencijavimo taisyklių 1.1.1 papunkčiu ir 2006-07-05 sprendimu  Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių  iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

                        i š d u o d u:

                        1. licenciją verstis mažmenine tabako gaminių prekyba pagal 1 priedą;

                        2. licencijas verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba pagal 2 priedą.

                       

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

 


Alytaus  miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. balandžio 16 d.    

įsakymo Nr.  DV-223   

1  priedas

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUODAMOS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE TABAKO GAMINIŲ PREKYBA,

S Ą R A Š A S

 

 

Eil.

Nr.

Licen-

cijos

Nr.

Įmonės pavadinimas, adresas

Įmonės

kodas             

Prekybos vieta ir adresas

Licencijos rūšis

Licencija

išduota

1

2

3

4

5

6

7

1

535

UAB  „SKY LOUNGE“

Šklėrių g.  24, Šklėrių k., Varėnos r.   

Tel.  8 615 31374

303031609

Restoranas

Naujoji g. 3, Alytus

Verstis mažmenine tabako gaminių prekyba

2013-04-17

 

________________________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. balandžio 16 d.           

 įsakymo  Nr. DV-223

2 priedas

 

 

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUODAMOS  LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS,

SĄRAŠAS

             

Eil.

Nr.

Li-cen-cijos Nr.

    Įmonės pavadinimas, kodas,  adresas

Prekybos objekto pavadinimas, adresas

Licencijos

pavadinimas

Alkoholinių gėrimų pardavimo laikas val.

Pardavimo

būdas

Licencija

išduota

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

598

UAB “SKY LOUNGE“

k.3030 31609

Šklėrių g. 24, Šklėrių k. Varėnos r.

Restoranas

Naujoji g. 3  Alytuje

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

8-5

 

 

Gerti ten pat

ir išsinešti

   2013-04-17

 

______________________________

 

Į pradžią