Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-177 2011-06-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-12-29 SPRENDIMU NR. T-248 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 1995-05-13 SPRENDIMO NR. 892 „DĖL ALYTAUS MIESTO STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-12-29 SPRENDIMU NR. T-248 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 1995-05-13 SPRENDIMO NR. 892 „DĖL ALYTAUS MIESTO STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 2011 m. birželio 30 d. Nr. T-177

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Pakeisti ir papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-248 patvirtintas Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisykles:

 1.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

 „1. Šios taisyklės nustato reikalavimus, pagal kuriuos nuosavybės, panaudos, nuomos, patikėjimo teise priklausančias arba įstatymų nustatyta tvarka priskirtas teritorijas, statinius (naudojamus ir nenaudojamus bei nebaigtus statyti), gatves, šaligatvius, kiemus, tiltus, viadukus, aikštes, krantines bei pakrantes, bendrosios paskirties parkus ir skverus, miškus, miško parkus, paplūdimius, turgavietes, automobilių stovėjimo aikšteles, šachtinius šulinius, viešuosius tualetus, nenaudojamus sklypus prižiūri ir tvarko fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys). Šių taisyklių privalo laikytis visi mieste gyvenantys arba laikinai jame esantys ir kiti asmenys, kuriems nustatyta tvarka priskirtos teritorijos ir kurie pastarąsias tvarko arba jomis naudojasi.“

1.2. Išdėstyti 5.5 punktą taip:

„5.5. Prižiūrėti statybos aikšteles ir įvažiavimo į jas kelius, transporto priemones

naudoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Baigus darbą sutvarkyti užterštos gatvės dalį. Statant ar rekonstruojant statinius, jei nuo gatvės pusės statomi pastoliai, statybos aikštelė turi būti aptverta, o aptvėrimo projektas suderintas su savivaldybės vyr. architektu. Sustabdžius statinio statybos darbus, atlikti statinio konservavimo darbus ir statinių fasadus uždengti statybiniu tinklu ar kita tam tikslui pritaikyta medžiaga.“

1.3. Išdėstyti 5.6 punktą taip:

„5.6. Sutvarkyti nugriautų namų ar kitų statinių (laikinų metalinių garažų, kioskų)

teritorijas, kad nedarkytų aplinkos estetinio vaizdo.“

1.4. Išdėstyti 5.12 punktą taip:

 „5.12. Statinių savininkai ar asmenys, valdantys statinius nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ir administratoriai privalo:

 5.12.1. nuolat tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą;

 5.12.2. neleisti įrengti, išmontuoti (nuimti) nustatyta tvarka nesuderintą išorinę reklamą;

 5.12.3. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus, atskiras jų dalis, patalpas, ar kaupti juose atliekas;

 5.12.4. prižiūrėti prie statinių įrengtų neįgaliųjų transporto priemonėms skirtų vietų ženklinimą, laiku atnaujinti horizontalų ženklinimą ir vertikalius ženklus.“

 1.5. Išdėstyti 11.7 punktą taip:

 „11.7. Šalinti ledą (varveklius), sniegą nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, užtikrinant, kad savaiminis sniego ar ledo kritimas nuo statinių nesukeltų žalos žmonių sveikatai, o taip pat materialiajam turtui. Valant sniegą, ledą ir varveklius nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, laikytis darbo saugos reikalavimų, aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti stogų dangos, ryšių ir elektros tinklų komunikacijų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų, radijo ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų“.

 1.6. Papildyti 12 punktą 12.23 ir 12.24 papunkčiais ir išdėstyti juos taip:

 „12.23. Statyti, įrengti ir eksploatuoti laikinus statinius ar įrenginius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ar statybą leidžiančio dokumento (jeigu jis reikalingas).

 12.24. Važinėti riedučiais, riedlentėmis bei dviračiais, šokinėjant per (ant) suolus(-ų), turėklus(-ų), šaligatvių bortelius(-ų), pastatų laiptus(-ų), ar kitus(-ų) inžinerinius(-ų) ar apdailos objektus(-ų), taip pat važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ar gali padaryti materialinę žalą, išskyrus važinėjimą specialiai tam skirtose vietose.“

 2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto tarybos 1999 m. gegužės 13 d. sprendimą Nr. 892 „Dėl Alytaus miesto statinių tinkamos priežiūros taisyklių tvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

 

Į pradžią