Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-103 2009-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-07-05 SPRENDIMO NR. T-120 „DĖL ATSTUMŲ NUO ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKIAUJANČIŲ ĮMONIŲ IKI KAI KURIŲ ĮSTAIGŲ IR MALDOS NAMŲ“ 1 PUNKTO IR JO 1.1, 1.1.1, 1.1.2 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-07-05 SPRENDIMO NR. T-120 „DĖL ATSTUMŲ NUO ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKIAUJANČIŲ ĮMONIŲ IKI KAI KURIŲ ĮSTAIGŲ IR MALDOS NAMŲ“ 1 PUNKTO IR JO 1.1, 1.1.1, 1.1.2 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO

 

 2009 m. balandžio 30 d. Nr. T-103

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2006, Nr. 127-4822; 2008, Nr. 123-4660) 18 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimo Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“ 1 punktą, jo 1.1, 1.1.1, 1.1.2 papunkčius ir išdėstyti juos taip:

„1. Nustatyti, kad draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, esančiose prie :

1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar jų teritorijų:

1.1.1. pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių – arčiau kaip 1 metro atstumu;

1.1.2. pirminio ir antrinio lygio stacionarinių – arčiau kaip 10 metrų atstumu.“

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

 

 

 

Į pradžią