Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-398 2019-11-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-11-08 Nr. TŽ-398

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d.  įsakymu Nr. ISAK-1801 „Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-08

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d.  įsakymu Nr. ISAK-1801 „Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu“.

Elektroninis mokinio pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) ir viešojo transporto elektroninis bilietas vienoje kortelėje suteiktų platesnes pažymėjimo naudojimo galimybes. Pažymėjimo funkcija taptų ne tik patikimas ir šiuolaikiškas mokinio asmens dokumentas, papildomų nuolaidų ir galimybių kortelė, tačiau ir Alytaus miesto viešojo transporto elektroninis bilietas. Pagal galiojančius teisės aktus mokiniui taikoma 50 % nuolaida vienkartiniam važiavimo bilietui, o mėnesiniam bilietui – 80 %. Tai aiškiai rodo finansinę naudą mokinio tėvams.

Pažymėjimai 2019 m. būtų užsakomi visiems pirmųjų, penktųjų klasių progimnazijos ir pirmųjų gimnazijos klasių mokiniams. Iš viso 2 000 pažymėjimų, apmokant iš Miesto ūkio programos. 2020 m. Švietimo programoje suplanuotos 7 200 Eur lėšos 2 394 pažymėjimams ir 2021 m. – 6 900 Eur 2 300 pažymėjimų įsigyti.

Teikiamu sprendimo projektu siekiama paskatinti mokinius tapti aktyvesnius, nepriklausomus, socialiai atsakingus, aktyviau naudotis viešojo transporto paslaugomis. Sprendimo projektas teikiamas, siekiant praplėsti pažymėjimų Alytaus mieste funkcionalumą.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Rasa Kuckailienė

 

Tel. (8 315) 55 184, el. p. rasa.kuckailiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-398 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO-aprašo priedas
TŽ-398 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO-aprašas
Į pradžią