Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-400 2019-11-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAVEDIMO EITI ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

                                                                                                                              Projektas

2019-11-08 Nr. TŽ-400

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO EITI ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-98 „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 27.2 papunktį, Felikso Džiauto, Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriaus, 2019-10-24 prašymą, Neringos Babijonienės, Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2019-10-24 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti nuo 2019-12-02 Neringai Babijonienei, Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas šios įstaigos  direktorius.

                      2. Skirti Neringai Babijonienei, Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už papildomų pareigų vykdymą 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką iš šios įstaigos lėšų.

                      3. Įpareigoti Feliksą Džiautą, laikinai einantį Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas, perduoti Neringai Babijonienei Alytaus Vidzgirio progimnazijos reikalus ir dokumentus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PAVEDIMO EITI ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-05

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas, atsižvelgus į Felikso Džiauto, Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriaus, 2019-10-24 prašymą dėl pavedimo nuo 2019-12-02 Neringai Babijonienei, Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius bei už papildomų pareigų vykdymą skirti 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką iš šios įstaigos lėšų. Taip pat atsižvelgta į Neringos Babijonienės, Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2019-10-24 sutikimą.

 

 

 

Vedėjo pavaduotojas                                                                           Giedrius Šimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 129, +370 620 24536, el. p. giedrius.simas@alytus.lt

Į pradžią