Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-396 2019-11-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-11-07 Nr. TŽ-396

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „LUXE POOLS“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr. T-127 „Dėl investicijų skatinimo“ 1 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe pools“ 2017 m. vasario 1 d. investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5.) 4 skyriaus 4.2 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Luxe pools“ nuo 2019 metų valstybinės   žemės nuomos 457,67 eurų mokesčio už nuomojamą 0,5591 ha žemės sklypą Sidabrio g. 8, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL UAB „LUXE POOLS“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-07

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas rengiamas siekiant įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe pools“ 2017 m. vasario 1 d. investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5.) nuostatas. Atsižvelgdama į investicijų sutarties 4 skyriaus 4.2 punktą, kadangi statybos leidimas išduotas 2018-03-05, savivaldybė įsipareigoja atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Luxe pools“ nuo 2019 metų valstybinės žemės nuomos 457,67 eurų mokesčio už nuomojamą 0,5591 ha žemės sklypą Sidabrio g. 8, Alytuje. Ši pagalba neprieštaraus De minimis pagalbos gavėjams taikomiems reikalavimams.

Priėmusi sprendimo projektą savivaldybė įvykdytų investicijų sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir prisidėtų prie prioritetinio miesto plėtros tikslo gerinti verslo sąlygas Alytuje.

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                     Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Į pradžią